close

Genomförandeplanen

Nu har du fått din dom och den har vunnit laga kraft. Det är därför dags att börja planera ett genomförande av de åtgärder som har utdömts. Du kommer att skapa en genomförandeplan i Bubblan, med ett upplägg som liknar det för processplanen. Genomförandeplanen behandlar allting från att din dom vunnit laga kraft till dess att samtliga utdömda åtgärder är genomförda.

Du kommer nu att få fylla i textrutor med kommentarer om de utdömda åtgärderna, en uppdragsbeskrivning för leverantörer, samt budgetrader. Vilka kostnader som kan vara ersättningsgilla i en genomförandeplan hittar du här.

I detta steg kommer även eventuell produktionsförlust att beräknas. Detta görs med hjälp av kalkylverktygen Beppe och Snurran som finns att hämta här.

Kommentarer till utdömda åtgärder

I den här rutan kommer du få kommentera varje enskild utdömd åtgärd. Beskriv gärna hur och vad som kommer att genomföras, om en eller flera entreprenörer ska anlitas för att genomföra åtgärden samt de förutsättningar som finns i området. Till exempel om en fiskväg ska byggas får du gärna fylla i om det är mycket berg i dagen runt din anläggning, om det finns andra bäckar som rinner i närheten som kanske kan nyttjas för att göra ett eventuellt omlöp, eller andra väsentliga omständigheter som finns kring åtgärdsgenomförandet.

Uppdragsbeskrivning

Efter att du har bestämt dig för leverantörerna som ska genomföra åtgärderna så beskriver du kortfattat vad du förväntar dig att de ska göra i den här rutan. Om du har flera leverantörer för samma åtgärd kan du beskriva hur leverantörerna förhåller sig till varandra. Till exempel att Entreprenör X kommer att genomföra byggnation av teknisk fiskväg och installation av fingaller. Konsult Z kommer överse arbetet för att inte höga naturvärden ska ta skada.

I den här rutan ska du även fylla i planerat start- och slutdatum för hela genomförandet.

Budgetrader

Den här delen fyller du i på samma sätt som i processplanen. Precis som när du gjorde processplanen är det viktigt att du laddar upp underlag (t.ex. offerter och anbud) för kostnaderna i dokumentfliken.

När du lägger till bugetrader behöver du ange en kostnadstyp för varje budgetrad. Vilka kostnadstyper som finns att välja på och exempel på kostnader som ingår i de olika kategorierna kan du läsa om här. Om du är osäker på vilken kostnadstyp du ska välja för en budgetrad kan du fråga din projektledare på Fonden.

Beräknad produktionsbegränsning

Om det är aktuellt för din anläggning ska du även fylla i beräknad produktionsbegränsning. Framtagande av underlag och beräkning görs tillsammans med din projektledare på Fonden i beräkningsverktyget Beppe. Beräkningen baseras på hur mycket av det tillrinnande vattnet som din anläggning kan använda för elproduktion efter att de utdömda miljöåtgärderna har genomförts. Sedan tas dessa beräkningar vidare in i Snurran för att värdera den förlorade framtida intäkt som minskningen motsvarar. Både Beppe och Snurran ska sedan laddas upp i dokumentfliken i Bubblan.

Egenförbrukning

Om du har egenförbrukning som uppfyller kraven för att få ersättning för egenförbrukning väljer du här om det är högspänning eller lågspänning. Ersättningsbeloppet för egenförbrukningen fylls i automatiskt eftersom det är samma belopp för samtliga anläggningar som har rätt till ersättning för egenförbrukning.

Kontouppgifter

Slutligen ska du kontrollera att dina kontouppgifter som du angav då du gjorde din processplan fortfarande är aktuella. Om du vill få utbetalningarna från Fonden till ett annat konto så är det viktigt att du uppdaterar informationen om kontotyp och kontonummer.

Fick du svar på din fråga?