close

Vid omprövning av tillstånd, fortsatt drift eller utrivning

Kostnader som ersätts i processfasen för anläggningar med befintligt miljötillstånd eller äldre rättighet som likställs med tillstånd, vid ansökan om fortsatt drift eller utrivning:

 • Miljöutredningar & fältundersökningar
 • Förprojektering för genomförande av miljöåtgärder
 • Upprättande av ansökningshandlingar för omprövning
 • Kungörelser i domstol
 • Juridiskt ombud
 • Prövningsavgift & domstols administrativa kostnader vid prövning
 • Extern projektledning inför prövning
 • Domstolens kostnader för aktförvarare
 • Domstolens kostnader för sakkunniga som tillkallats av domstolen
 • Lokaler för domstolssammanträden (ej för samråd)

Kostnader som inte ersätts:

 • Utredningar om rådighet, urminnes hävd och övriga äldre rättigheter

Vid utrivning: om din anläggning har ett befintligt tillstånd och domstolen anser att en utrivning inte kan hanteras inom ramen för en omprövning utan istället kräver tillståndsprövning för att tillståndet ska återkallas (för att tillstånd till utrivning ska ges) ersätter Fonden även följande kostnadsposter:

 • Kungörelser för samråd
 • MKB
 • Samrådsunderlag- & redogörelse
 • Samrådsmöte
 • Motpartens rättegångskostnader

Fick du svar på din fråga?