Varför en miljöfond?

Framtidens elproduktion i vattenkraften ska både anpassas till moderna miljökrav och möjliggöra omställningen till ett elsystem baserat på 100 procent förnybar energi. Därför har åtta vattenkraftsföretag tagit initiativet till att bilda en miljöfond som tar ansvar för att finansiera nödvändiga miljöåtgärder för omställningen av vattenkraftsverksamheter i Sverige. Miljöinsatserna ska gynna såväl fiske och turism som lokal utveckling, och verka för att både nationella och internationella miljömål vattenverksamheter uppnås.

Så säkrar vi en
hållbar elproduktion

Miljömålen för vattenkraften styrs av EU:s ramdirektiv för vatten och svenska miljökvalitetsmål som syftar till att uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av vattenresurserna. Den svenska vattenkraften utgör en viktig hörnsten i utvecklingen mot ett elsystem baserat på förnybar el, detta i linje med den politiska Energiöverenskommelsen från 2016.

Solidarisk finansiering

Etablering av fonden innebär att Vattenkraftens Miljöfond blir en av de största finansiärerna för miljöinvesteringar i Sverige. Alla verksamhetsutövare som producerar el genom vattenkraft samt omfattas av den av regeringen föreslagna nationella prövningsplanen för vattenkraftsel kan ansöka om finansiering från fonden. Solidarisk finansiering genom ett samarbete mellan de åtta vattenkraftsföretagen bidrar till att beslutade miljöåtgärder inom ramen för den nationella prövningsplanen prioriteras och genomförs.

Sveriges vattenkraft

Det finns drygt 2000 vattenkraftverk i Sverige. Idag får vi närmare hälften av vår el från vattenkraft. Vattenkraften är förnybar och har låga klimatutsläpp, den är också kostnads- effektiv och ger el till ett konkurrenskraftigt pris. I ett framtida energisystem med hög andel oreglerbar energi från exempelvis vind- och solkraft ökar vårt behov av förnybar och reglerbar elproduktion för att vi ska kunna behålla leveranssäkerheten av el. Vatten- kraften är en förutsättning.

Ansökan om medel

Alla vattenkraftsägare som anmält sig till den nationella prövningsplanen kan ansöka om medel från Vattenkraftens Miljöfond. Fokus för fondens finansiering är miljöåtgärder, inklusive utredningar, kostnader för prövning av miljö- åtgärderna i domstol, eventuella produktions- förluster samt utrivning inom ramen för den nationella prövningsplanen.Vattenkraftsägarna får själva svara för 15 procent av de miljö-åtgärdsrelaterade kostnaderna samt de första 5 procenten av produktionsbegränsningarna.

Fondens startdatum

Vattenkraftens Miljöfond kommer att finansiera genomförande av miljöåtgärder upp till totalt 10 miljarder kronor under maximalt 20 år. Ansökningar om bidrag från fonden kommer att kunna göras från och med 2019. Möjlighet till finansiering gäller vattenkraftverk som ingår i den nationella planen då den har kommit på plats, men omfattar även dem som ansökt om prövning hos domstol efter 1 december 2015.

Den nationella prövningsplanen

Enligt riksdagens beslut från juni 2018 ska Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Statens Energimyndighet och Svenska Kraftnät ta fram en nationell prövningsplan för att uppnå moderna miljövillkor när det gäller vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel.

Planen ska utgå från en helhetssyn i fråga om avvägningar mellan behovet av miljöförbättrande åtgärder och behovet av effektiv tillgång till vattenkraftsel, så att planen främjar beslut som:

• Ger största möjliga nytta för vattenmiljön
• Innebär minsta möjliga negativa inverkan i fråga
om nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel Vattenkraftsägare ska anmäla sig till den nationella prövningsplanen.

Enligt Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten kan en avvägning göras som innebär att det svenska miljökvalitets- målet om levande sjöar och vattendrag nås samtidigt som påverkan på den svenska vattenkraftsproduktionen blir högst 1,5 TWh eller 2,3%. För att detta ska bli möjligt krävs en prioritering av miljöåtgärder i vissa älvar och elproduktion i andra. Mer omfattande åtgärder förväntas i de mindre
kraftverken än i de större.

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill ha mer information!

info@vattenkraftensmiljofond.se

Claes Hedenström, VD

claes.hedenstrom@vattenkraftensmiljofond.se

Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB

c/o Energiföretagen Sverige
Postadress: 101 53 Stockholm
Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Stockholm
Organisationsnummer: 559172-3407