Varför en miljöfond?

Framtidens elproduktion i vattenkraften ska både anpassas till moderna miljövillkor och samtidigt möjliggöra omställningen till ett elsystem baserat på 100 procent förnybar energi. Därför har åtta vattenkraftsföretag bildat Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB som tar ansvar för att finansiera nödvändiga miljöåtgärder för omställningen av vattenkraftsverksamheter i Sverige. Miljöinsatserna ska gynna såväl fiske och turism som lokal utveckling, och verka för att både nationella och internationella miljömål i vattenverksamheter uppnås.

Så säkrar vi en
hållbar elproduktiona

Miljömålen för vattenkraften styrs av EU:s ramdirektiv för vatten och svenska miljökvalitetsmål som syftar till att uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av vattenresurserna. Den svenska vattenkraften utgör en viktig hörnsten i utvecklingen mot ett elsystem baserat på förnybar el, detta i linje med den politiska Energiöverenskommelsen från 2016.

Solidarisk finansiering

Vattenkraftens Miljöfond blir en av de största finansiärerna för miljöinvesteringar i Sverige. Alla verksamhetsutövare som producerar vattenkraftsel samt omfattas av den nationella planen kommer att kunna ansöka om finansiering från fonden. Solidarisk finansiering genom ett samarbete mellan de åtta vattenkraftsföretagen bidrar till att beslutade miljöåtgärder inom ramen för den nationella planen prioriteras och genomförs.

Sveriges vattenkraft

Det finns drygt 2000 vattenkraftverk i Sverige. Idag får vi närmare hälften av vår el från vattenkraft. Vattenkraften är förnybar och har låga klimatutsläpp, den är också kostnads- effektiv och ger el till ett konkurrenskraftigt pris. I ett framtida energisystem med hög andel oreglerbar energi från exempelvis vind- och solkraft ökar vårt behov av förnybar och reglerbar elproduktion för att vi ska kunna behålla leveranssäkerheten av el. Vatten- kraften är en förutsättning.

Ansökan om medel

Alla vattenkraftsägare som omfattas av den nationella planen kommer att kunna ansöka om medel från Vattenkraftens Miljöfond med start 2020. Fokus för fondens finansiering är miljöåtgärder, inklusive utredningar, kostnader för prövning av miljöåtgärderna i domstol, eventuella produktionsförluster samt utrivning inom ramen för den nationella planen. Vattenkraftsägarna får själva svara för 15 procent av de miljöåtgärdsrelaterade kostnaderna samt de första 5 procenten av produktionsbegränsningarna.

Fondens startdatum

Möjlighet till finansiering gäller vatten-kraftverk som ingår i den nationella planen då den är klar 2020. Det kommer att framgå när respektive vattenverksamhet ska prövas i domstol. Fonden tar då emot ansökningar tidigast 3 år före prövningstiden.

Ett undantag görs för anläggningar som fått ett föreläggande om att söka tillstånd och ansökt om prövning i domstol tidigast 1 december 2015. De är välkomna att ansöka om finansiering från 1 februari 2019.

Definition av vattenkraftsel

11 kap. 6 § miljöbalken – Med vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel avses i detta kapitel en vattenverksamhet som innebär vattenreglering, vattenbortledning, vattenöverledning eller annan påverkan på vattnets flöde och

  1. är avsedd för produktion av el genom omvandling av energin i strömmande vatten, eller
  2. när verksamheten påbörjades, var avsedd för sådan produktion.

Verksamheter enligt första stycket ska anses utgöra en och samma verksamhet om de bedrivs med vattenanläggningar som direkt eller genom andra vattenanläggningar är tekniskt sammankopplade med varandra och har ett miljö- och verksamhetsmässigt samband.

Följande anläggningar kan därmed bli aktuella för finansiering enligt Fondens tolkning:

  1. Alla som i dag producerar vattenkraftsel.
  2. Alla regleringsdammar eller motsvarande dammar som har en reglerfunktion för nedströms liggande kraftverket då det finns ett tillstånds- och/eller ägarsamband mellan kraftstationen och dammen. Verksamhetsutövaren ska kunna visa att hen råder över regleringsdammen.

Dammar som de facto är till nytta för nedströms liggande kraftstationer men som vare sig ägarmässigt eller tillståndsmässigt hör till en kraftstation ingår ej.

  1. Alla som byggdes för att producera vattenkraftsel men som nu är nedlagda.

Följande anläggningar blir inte aktuella för finansiering ifrån Fonden:

Övriga nedlagda anläggningar som initialt inte var byggda för vattenkraftsel utan för kvarndrift eller dylikt som sedan kompletterats med turbin för elektrifiering av verksamheten ingår ej. Detta även om stora ombyggnationer har genomförts som har haft vattenkraftselproducerande liknande egenskaper.

Definitionen av moderna miljövillkor

Med moderna miljövillkor menas villkor som har beslutats efter en prövning enligt miljöbalken och att det finns ett tillstånd som inte är äldre än fyrtio år eller den tid som bestämts i tillståndet.

Välkommen med din föranmälan till Vattenkraftens Miljöfond!

Anmälan är öppen för dig som är aktiv elproducent och/eller har en anläggning som ursprungligen byggdes för vattenkraft och som till följd av föreläggande att söka tillstånd för verksamheten har inlett en domstolsprövning efter den 1 december 2015.

Övriga vattenkraftsanläggningar som kommer att ingå i den nationella planen, preliminärt klar i oktober 2019, är välkomna med anmälan till Fonden två till tre år före den planerade prövningstiden. Alla verksamhetsutövare kommer att få mer information från myndigheterna om detta.

Läs mer gärna mer i våra Allmänna Villkor.

Jag godkänner behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter
Vattenkraftens Miljöfond kommer att behandla personuppgifter såsom namn, position, telefonnummer och e-mailadress hänförliga till kontaktpersonen hos Verksamhetsutövaren som denne lämnar i samband med föranmälan och ansökan. Vattenkraftens Miljöfond är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen.

Ändamålet och den rättsliga grunden för behandlingen är Vattenkraftens Miljöfonds berättigade intresse att kontrollera att Verksamhetsutövaren uppfyller Villkoren, att administrera utbetalning av Finansiering och att följa upp genomförandet av de åtgärder som Finansieringen omfattar. Det berättigade intresset innebär att Vattenkraftens Miljöfond anser att dess intresse att behandla personuppgifterna väger tyngre än det integritetsintrång som kontaktpersonen hos Verksamhetsutövaren utsätts för med anledning av personuppgiftsbehandlingen. Denna bedömning har gjorts med anledning av att kontaktpersonen hos Verksamhetsutövaren själv har valt att lämna sina personuppgifter och att behandlingen av kontaktpersonens personuppgifter är nödvändig för att dessa Villkor ska kunna fullgöras.

Information om Verksamhetsutövare inklusive personuppgifter till kontaktpersoner hos Verksamhetsutövare kommer att delas med myndigheter och andra offentliga organ i den mån behov föreligger för att följa upp Vattenkraftens Miljöfonds arbete. Personuppgifterna kommer att sparas så länge uppföljning av Finansiering är aktuell för de ändamål som framgår av avsnitt 5.3 och 5.4 ovan och kontaktpersonen fortfarande är verksam hos Verksamhetsutövaren. Den registrerade har rätt att begära tillgång till, rättelse, begränsning eller radering av de personuppgifter som Vattenkraftens Miljöfond behandlar om honom/henne genom att kontakta Vattenkraftens Miljöfond. Om den registrerade har synpunkter på behandlingen av dennes personuppgifter har han/hon rätt att inge klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill ha mer information!

info@vattenkraftensmiljofond.se

Anna Jivén, VD

anna.jiven@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 0702-442002

Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB

c/o Energiföretagen Sverige
Postadress: 101 53 Stockholm
Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Stockholm
Organisationsnummer: 559172-3407