Varför en miljöfond?

Framtidens elproduktion i vattenkraften ska både anpassas till moderna miljökrav och möjliggöra omställningen till ett elsystem baserat på 100 procent förnybar energi. Därför tar åtta vattenkrafts- företag initiativet till att bilda en miljöfond som tar ansvar för att finansiera nödvändiga miljöåtgärder för omställningen av vatten-kraftsverksamheter i Sverige. Miljöinsatserna ska gynna såväl fiske och turism som lokal utveckling, och verkar för att både nationella och internationella miljömål vattenverksamheter uppnås.

Så säkrar vi en
hållbar elproduktion

Miljömålen för vattenkraften styrs av EU:s ramdirektiv för vatten och svenska miljökvalitetsmål som syftar till att uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av vattenresurserna. Den svenska vattenkraften utgör en viktig hörnsten i utvecklingen mot ett elsystem baserat på förnybar el, detta i linje med den politiska Energiöverenskommelsen från 2016.

Solidarisk finansiering

Etablering av fonden kommer innebära att Vattenkraftens Miljöfond blir en av de största finansiärerna för miljöinvesteringar i Sverige. Alla verksamhetsutövare som producerar el genom vattenkraft samt omfattas av den av regeringen föreslagna nationella prövningsplanen för vattenkraftsel kan ansöka om finansiering från fonden. Solidarisk finansiering genom ett samarbete mellan de åtta vattenkraftsföretagen bidrar till att beslutade miljöåtgärder inom ramen för den nationella prövningsplanen prioriteras och genomförs.

Sveriges vattenkraft

Det finns drygt 2000 vattenkraftverk i Sverige. Idag får vi närmare hälften av vår el från vattenkraft. Vattenkraften är förnybar och har låga klimatutsläpp, den är också kostnads- effektiv och ger el till ett konkurrens-kraftigt pris. I ett framtida energisystem med hög andel oreglerbar energi från exempelvis vind- och solkraft ökar vårt behov av förnybar och reglerbar elproduktion för att vi ska kunna behålla leveranssäkerheten av el. Vatten- kraften är en förutsättning för att klara

Ansökan om medel

Alla vattenkraftsägare som anmält sig till den nationella prövningsplanen kan ansöka om medel från Vattenkraftens Miljöfond. Fokus för fondens finansiering är miljöåtgärder, inklusive utredningar, kostnader för prövning av miljö- åtgärderna i domstol, eventuella produktions- förluster samt utrivning inom ramen för den nationella prövningsplanen.Vattenkraftsägarna har en självrisk på motsvarande 15 procent av miljöåtgärds- relaterade kostnader samt de första 5 procenten av produktionsförlusterna.

Fondens startdatum

Vattenkraftens Miljöfond kommer att finansiera totalt 10 miljarder kronor under maximalt 20 år för att genomföra prioriterade miljöåtgärder. Ansökningar om bidrag från fonden kommer kunna göras då den är slutgiltigt beslutad och etablerad från och med 2019, och retroaktivt från och med år 2016.

Den nationella prövningsplanen

Enligt regeringens lagförslag från juni 2017 ska Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Statens Energimyndighet och Svenska Kraftnät ta fram en nationell prövningsplan för att uppnå moderna miljövillkor när det gäller vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel.

Planen ska utgå från en helhetssyn i fråga om avvägningar mellan behovet av miljöförbättrande åtgärder och behovet av effektiv tillgång till vattenkraftsel, så att planen främjar beslut som:

• Ger största möjliga nytta för vattenmiljön
• Innebär minsta möjliga negativa inverkan i fråga
om nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel Vattenkraftsägare ska anmäla sig till den nationella prövningsplanen.

Enligt Havs och vattenmyndigheten och Energimyndigheten kan en avvägning göras som innebär att det svenska miljökvalitets- målet om levande sjöar och vattendrag nås samtidigt som påverkan på den svenska vattenkraftsproduktionen blir högst 1,5 TWh eller 2,3%. För att detta ska bli möjligt krävs en prioritering av miljöåtgärder i vissa älvar och elproduktion i andra. Mer omfattande åtgärder förväntas i de mindre
kraftverken än i de större.

Kontakta oss

Ordförande i styrgruppen

Per Nordlund, Statkraft
per.nordlund@statkraft.com

Projektledare, Vattenkraftens Miljöfond

Claes Hedenström, Vattenfall
claes.hedenstrom@vattenfall.com