Anmäl din anläggning till Vattenkraftens Miljöfond

Nu öppnar anmälan till Fonden!

Notera att vi enbart kan hantera ansökningar vars prövningsdatum enligt Nationella planen för vattenkraft (NAP) ligger som mest 36 månader fram i tiden. Detta innebär att du som har en anläggning med prövningsdatum under år 2022 eller 2023 nu kan skicka in din ansökan. Om du har ett senare prövningsdatum ber vi dig att återkomma.

För att vi ska kunna kvalificera din ansökan till Vattenkraftens Miljöfond behöver vi få in grundläggande information om din vattenkraftsanläggning. Du behöver även skicka in registreringsbevis, underlag som visar att din anläggning är antagen till NAP, samt eventuell fullmakt om du inte är registrerad firmatecknare.

>> Till anmälningsformuläret

Vi letar efter en miljöjurist/projektledare!

Nu behöver vi komplettera vårt projektledarteam med en miljöjurist, gärna med erfarenhet från vattenförvaltning och tillståndsprövning. Vill du vara med på resan?

>> Läs mer och ansök här!

Varför en miljöfond?

Framtidens elproduktion i vattenkraften ska både anpassas till moderna miljövillkor och samtidigt möjliggöra omställningen till ett elsystem baserat på 100 procent förnybar energi. Därför har åtta vattenkraftsföretag bildat Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB som tar ansvar för att finansiera nödvändiga miljöåtgärder för omställningen av vattenkraftsverksamheter i Sverige. Miljöinsatserna ska gynna såväl fiske och turism som lokal utveckling, och verka för att både nationella och internationella miljömål i vattenverksamheter uppnås.

Så säkrar vi en
hållbar elproduktion

Miljömålen för vattenkraften styrs av EU:s ramdirektiv för vatten och svenska miljökvalitetsmål som syftar till att uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av vattenresurserna. Den svenska vattenkraften utgör en viktig hörnsten i utvecklingen mot ett elsystem baserat på förnybar el, detta i linje med den politiska Energiöverenskommelsen från 2016.

Solidarisk finansiering

Vattenkraftens Miljöfond blir en av de största finansiärerna för miljöinvesteringar i Sverige. Alla verksamhetsutövare som producerar vattenkraftsel samt omfattas av den nationella planen kommer att kunna ansöka om finansiering från fonden. Solidarisk finansiering genom ett samarbete mellan de åtta vattenkraftsföretagen bidrar till att beslutade miljöåtgärder inom ramen för den nationella planen prioriteras och genomförs.

Verktyg och instruktioner för verksamhetsutövare

När din anläggning blivit antagen till fonden behöver vi få in uppgifter och information från dig allt eftersom processen fortlöper. Här hittar du instruktioner och manualer, samt fondens beräkningsmodeller för produktionsbegränsningar.
>> Till verktyg och instruktioner

Sveriges vattenkraft

Det finns drygt 2000 vattenkraftverk i Sverige. Idag får vi närmare hälften av vår el från vattenkraft. Vattenkraften är förnybar och har låga klimatutsläpp, den är också kostnads- effektiv och ger el till ett konkurrenskraftigt pris. I ett framtida energisystem med hög andel oreglerbar energi från exempelvis vind- och solkraft ökar vårt behov av förnybar och reglerbar elproduktion för att vi ska kunna behålla leveranssäkerheten av el. Vatten- kraften är en förutsättning.

Ansökan om medel

Alla vattenkraftsägare som omfattas av den nationella planen kommer att kunna ansöka om medel från Vattenkraftens Miljöfond med start 2020. Fokus för fondens finansiering är miljöåtgärder, inklusive utredningar, kostnader för prövning av miljöåtgärderna i domstol, eventuella produktionsförluster samt utrivning inom ramen för den nationella planen. Vattenkraftsägarna får själva svara för 15 procent av de miljöåtgärdsrelaterade kostnaderna samt de första 5 procenten av produktionsbegränsningarna.

Fondens startdatum

Möjlighet till finansiering gäller vatten-kraftverk som ingår i den nationella planen då den är klar 2020. Det kommer att framgå när respektive vattenverksamhet ska prövas i domstol. Fonden tar då emot ansökningar tidigast 3 år före prövningstiden.

Ett undantag görs för anläggningar som fått ett föreläggande om att söka tillstånd och ansökt om prövning i domstol tidigast 1 december 2015. De är välkomna att ansöka om finansiering från 1 februari 2019.

Definition av vattenkraftsel

11 kap. 6 § miljöbalken – Med vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel avses i detta kapitel en vattenverksamhet som innebär vattenreglering, vattenbortledning, vattenöverledning eller annan påverkan på vattnets flöde och

  1. är avsedd för produktion av el genom omvandling av energin i strömmande vatten, eller
  2. när verksamheten påbörjades, var avsedd för sådan produktion.

Verksamheter enligt första stycket ska anses utgöra en och samma verksamhet om de bedrivs med vattenanläggningar som direkt eller genom andra vattenanläggningar är tekniskt sammankopplade med varandra och har ett miljö- och verksamhetsmässigt samband.

Följande anläggningar kan därmed bli aktuella för finansiering enligt Fondens tolkning:

  1. Alla som i dag producerar vattenkraftsel.
  2. Alla regleringsdammar eller motsvarande dammar som har en reglerfunktion för nedströms liggande kraftverket då det finns ett tillstånds- och/eller ägarsamband mellan kraftstationen och dammen. Verksamhetsutövaren ska kunna visa att hen råder över regleringsdammen.

Dammar som de facto är till nytta för nedströms liggande kraftstationer men som vare sig ägarmässigt eller tillståndsmässigt hör till en kraftstation ingår ej.

  1. Alla som byggdes för att producera vattenkraftsel men som nu är nedlagda.

Följande anläggningar blir inte aktuella för finansiering ifrån Fonden:

Övriga nedlagda anläggningar som initialt inte var byggda för vattenkraftsel utan för kvarndrift eller dylikt som sedan kompletterats med turbin för elektrifiering av verksamheten ingår ej. Detta även om stora ombyggnationer har genomförts som har haft vattenkraftselproducerande liknande egenskaper.

Definitionen av moderna miljövillkor

Med moderna miljövillkor menas villkor som har beslutats efter en prövning enligt miljöbalken och att det finns ett tillstånd som inte är äldre än fyrtio år eller den tid som bestämts i tillståndet.

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill ha mer information!

info@vattenkraftensmiljofond.se
Växel: 031-320 44 99

Anna Jivén, VD

anna.jiven@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 070-244 20 02

Elisabeth Undén, Projektledare

elisabeth.unden@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 072-515 38 57

Ola Ylikiiskilä, Projektledare

ola.ylikiiskila@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 079-100 44 43

Johanna Jellinek, Projektledare

johanna.jellinek@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 079-100 64 04

Joakim Thanke Wiberg, Projektledare

joakim.t.wiberg@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 079-100 33 61

Stéphanie Nicolin, Projektledare

stephanie.nicolin@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 072-718 22 68

Claes Hedenström, Projektledare retroaktiva fall och pilotprojekt

claes.hedenstrom@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 070-695 29 58

Maja Tössberg, Verksamhetsutvecklare

maja.tossberg@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 079-100 22 56

Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB

Östra Hamngatan 30-34, 41109 Göteborg
Organisationsnummer: 559172-3407