close

Finanseriering av prövningskostnader

Vid en omprövning anses kostnader för miljöutredningar, upprättande av ansökan, juridiskt ombud i domstol med mera i sin helhet som ersättningsgilla kostnader, vilket innebär att Fonden kan finansiera dessa upp till 85%.

Kostnader för en tillståndsprövning är ersättningsgilla förutsatt att de även hade uppstått vid en omprövning. Detta innebär att kostnader som uppstår på grund av att en tillståndsprövning behöver göras inte är ersättningsgilla av Fonden. Exempel på kostnader som inte bedöms vara omprövningsrelaterade och därmed inte ersätts är kostnader för MKB, samråd och utredningar för att påvisa urminnes hävd.

Vad som är en omprövning och vad som är en tillståndsprövning kan du läsa om här.

Vilka kostnader som Fonden kan finansiera diskuterar du med din projektledare i samband med att ni upprättar en processplan. Processplanen beskriver vad som ska göras för att förbereda inför prövningen, vilka leverantörer du vill använda dig av och hur mycket det får kosta. Mer om vad som krävs för att få ersättning från Fonden kan du läsa här.

Fick du svar på din fråga?