close

Prövningsavgift

Den prövningsavgift som fastställs och betalas till domstolen är en ersättningsgill kostnad förutsatt att det avser prövning för att erhålla moderna miljövillkor. Prövningsavgift för prövning eller del av prövning som avser exempelvis effektutbyggnad ersätts ej.

Eftersom prövningsavgiften kan komma att justeras under domstolsprocessen betalas ersättning för prövningsavgift först ut när du har fått en dom som vunnit laga kraft. Detta för att du inte ska bli återbetalningsskyldig till Fonden ifall domstolen sänker avgiften under processens gång.

För att styrka prövningsavgiften behöver du tillhandahålla underlag som visar på vilket belopp domstolen fastställt. Detta underlag kan vara kvittot eller betalningsunderlaget från domstolen, protokoll eller dagbok från domstolen, eller kvittens på inbetalningen till domstolen.

Du ansöker om ersättning för prövningsavgiften på samma vis som för övriga överenskomna kostnader, i systemet Bubblan.

Fick du svar på din fråga?