close
Fråga

Finansierar Fonden utrivningar av vattenkraftverk?

Svar

Fonden kan finansiera utrivning av vattenkraftverk som verksamhetsutövaren frivilligt ansöker om, förutom i de fall då:

  • ansökan om utrivning görs trots att en utrivning inte är nödvändig för att uppnå en miljökvalitetsnorm för ytvatten, samtidigt som
  • utrivningen skulle strida mot intentionerna i NAP om största möjliga nytta för nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel genom att vattenkraftverket har en normalårsproduktion större än 10 GWh.[1]

För mer information om vilka kostnader som är ersättningsgilla vid utrivning av en anläggning, se ersättningsgilla kostnader.

[1]
Vattenkraftens Miljöfond, ALLMÄNNA VILLKOR för finansiering via Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB, Reviderade 2022-06-02, , Avsnitt 1.3.4

Fick du svar på din fråga?