close

Så går prövningen till

Här återger vi i korthet vilka moment som i regel ingår i prövningen. Du hittar mer information hos Sveriges domstolar.

1

Du tar fram och lämnar in en ansökan till Mark- och miljödomstolen.

2

Domstolen tittar på ansökan och bedömer om den behöver kompletteras.

3

Domstolen prövar din ansökan. Att ansökan inkommit kungörs i ortstidning(ar) så att de som berörs av prövningen och allmänheten informeras och får möjlighet att lämna synpunkter under en remisstid.

4

Yttranden som kommer in under remisstiden får du bemöta.

5

Efter att remisstiden passerat och ansökan har bemötts av berörda myndigheter och allmänhet hålls en huvudförhandling i målet. Ofta innebär detta också en syn på platsen, dvs att man besöker vattenkraftverket.

Ibland avgörs målet på handlingarna, vilket innebär att ingen huvudförhandling äger rum.

6

Efter huvudförhandlingen överlägger domstolens ledamöter, och därefter meddelas en dom. Domen berättar om tillstånd ges eller ej samt vilka villkor som verksamheten måste uppfylla.

Fick du svar på din fråga?