close

Kostnader i genomförandeplan

Under genomförandet görs ingen skillnad på vilken typ av prövning som genomförts. Fonden ersätter kostnader för att genomföra de miljöåtgärder som har beslutats i domstol och som krävs för att uppnå de formella kvalitetskraven på vattenmiljön.

Kostnaderna kan avse projektering, byggnation och anpassning av miljöåtgärder. Exempel på miljöåtgärder som kan finansieras är fiskvägar, ålyngelledare, flyktrännor, intagsgaller, biotopvårdande åtgärder, utrivning av damm och/eller kraftstation, friläggning av vattenväg och återställande till referensförhållanden.

Merkostnader på grund av exempelvis bristande underhåll, avsaknad av nödvändig utrustning som redan borde finnas på plats, utökande av verksamheten, modernisering av anläggningen eller mer långtgående åtgärder än vad som krävs för att uppfylla formella kvalitetskrav på vattenmiljön ersätts ej. Fonden ersätter inte åtgärder som beror på krav enligt annan lagstiftning än den miljörättsliga (t.ex. kulturmiljölagen) eller förorenad mark orsakad av annan verksamhet än själva vattenverksamheten för produktion av vattenkraftsel. Ökade driftskostnader som uppstår till följd av miljöåtgärderna inklusive kostnader för uppföljningsåtgärder (t.ex. fiskräknare, fiskkompensation) samt kostnader för upprättande och genomförande av egenkontrollprogram som inte relaterar till själva genomförandet av åtgärder ersätts ej.

Notera att Fonden inte ersätter kostnader som uppstått eller arbetats upp innan det finns en attesterad genomförandeplan i vilken den aktuella kostnaden är budgeterad.

Nedan listas några exempel på ersättningsgilla kostnader i genomförandeplanen. Notera att självrisk om 15% avgår från samtliga kostnader i enlighet med Fondens Allmänna villkor.

Miljö och teknik

 • Kompletterande miljöutredningar och fältundersökningar.
 • Förprojekteringar och projektering för genomförande av miljöåtgärder som dömts ut i domstol.
 • Miljö- och teknikstöd under genomförandet, exempelvis fiskevårdssakkunnig.
 • Framtagande av kontrollprogram för entreprenadarbeten.

Projektledning

 • Extern projektledning för genomförande av miljöåtgärder som dömts ut i domstol.  
 • Stöd vid framtagande av förfrågningsunderlag för genomförande.
 • Projekt- och byggledningsstöd under entreprenad.
 • Visst administrativt stöd, t.ex. projektadministration i Bubblan.
 • Arvode till besiktningsman för entreprenadbesiktning av genomförda miljöåtgärder.

Entreprenad och projektering

 • Projekteringar som utförs av entreprenör.
 • Entreprenader för genomförande av miljöåtgärder som dömts ut i domstol.
 • Utredningar och inmätningar som görs av entreprenör.
 • Inköp av material samt hyra av maskiner och verktyg ersätts mot kvitto.

Juridik

 • Kostnader för juridiskt ombud som tillkommer efter dom.
 • Kostnader för tvångsrätt, t.ex. markåtkomst.

Produktionsbegränsningar
Fonden ersätter uteblivna framtida kassaflöden till följd av fortvariga produktionsbegränsningar som uppstått på grund av åtgärder som utdömts i domstol för att anpassa verksamheten till moderna miljövillkor. Mer information om hur beräkning av produktionsbegränsning och värderingen av dessa sker kan du läsa i dokumenten ”Information om beräkning av produktionsbegränsning” respektive ”Information om värdering av produktionsbegränsning” vilka finns här.

Fick du svar på din fråga?