close
Fråga

Jag har sålt/köpt en verksamhet som är antagen till Fonden. Vad gäller då?

Svar

Fondens ersättning är knuten till verksamheten och inte direkt till ägaren. Det innebär att du som köper en verksamhet som är beviljad finansiering från Fonden även tar över rätten till eventuellt finansiellt stöd.

Nedan följer en lista på de steg som behöver gås igenom för att den nya ägaren ska kunna ta över dialogen med Fonden.

Säljaren behöver göra följande:

 • Ladda upp bevis på försäljningen. På beviset behöver det framgå vilken anläggning som sålts, vem som är säljare och vem som är köpare samt när försäljningen träder i kraft.
 • Lämna ett skriftlig godkännande i Bubblan att projektet får fortsätta och att innehållet i Bubblan i sin helhet blir tillgängligt för den nya ägaren. Den nya ägaren får då tillgång till allt material och all korrespondens som finns i projektet i Bubblan. Om det finns dokument sparade i projektet som du som tidigare ägare vill ska tas bort behöver de meddela Fonden detta. Fonden förbehåller sig rätten att behålla sådan information som är kritisk för projektet (vi kan i så fall spara om dokument så att endast Fonden ser dem).
 • Kontrollera att du ansökt om ersättning för alla kostnader som är ersättningsgilla och att det inte ligger kvar några utbetalningsansökningar som inte hanterats i Bubblan. Tänk på att du inte kan avsluta ditt bank- eller plusgirokonto innan utbetalningarna verkställts (sker senast nästkommande kvartal från att utbetalningsansökan har attesterats).

Köparen behöver göra följande:

 • Om kontaktpersonen som kommer att ha dialogen med Fonden inte är ensam firmatecknare behöver en fullmakt laddas upp.
 • Ladda även upp eller skicka in sitt registreringsbevis/registerutdrag för det bolag som kommer att vara ny verksamhetsutövare. Beviset/utdraget får inte vara mer än 3 månader gammalt.
 • När du fått access till Fondens system Bubblan i vilket ditt projekt hanteras, skriv ett meddelande som bekräftar att du tagit del av Fondens allmänna villkor för finanisering; ”Jag har tagit del av och godkänner Allmänna villkor för finansiering via Vattenkraftens Miljöfond”.
  Genom att göra detta förbinder du som verksamhetsutövare dig att följa de allmänna villkoren och är medveten om att avsteg från de allmänna villkoren kan innebära att finansiering från Vattenkraftens Miljöfond helt eller delvis nekas.”
 • Säkerställ att du lämnar ditt nya bank- eller plusgironummer till Fonden så att nya utbetalningar kan göras till detta.
 • Tänk på att konsulter och leverantörers fakturor som rör projektet framgent måste ställas ut till det bolag eller den person som är registrerad som ny ägare hos Fonden för att de ska vara ersättningsgilla.
 • Om möjligt, se till att få tillgång till historiska produktionsdata inklusive underlag/bevis på produktionen. Detta är viktigt eftersom det är nödvändigt underlag för att du ska kunna få ersättning för eventuella produktionsbegränsningar. Information om hur produktionsdatat används för att beräkna normalårsproduktion finns här.

Observera att Fonden står utanför det ekonomiska och civilrättsliga förhållandet mellan säljaren och köparen.

Fick du svar på din fråga?