close

Processplanen

Tillsammans med din projektledare på Fonden ska du ta fram en processplan. Processplanen beskriver vad som behöver göras för att förbereda och skriva din ansökan till domstolen.

Den ska innehålla information om vilka undersökningar och utredningar som ska göras, vilka leverantörer som ska anlitas och hur mycket det får kosta. Det är utifrån processplanens budget som du sedan kan ansöka om utbetalning från Fonden för kostnader relaterade till din domstolsansökan och själva prövningen. Vilka kostnader som kan vara ersättningsgilla i en processplan hittar du här.

Processplanen görs i Bubblan och består av tre textfält samt olika budgetrader för de utgifter du kommer att söka ersättning från Fonden för. De tre fälten är bakgrund/intention, samordningsmöjligheter och uppdragsbeskrivning leverantörer.

Bakgrund/intention

I den här rutan ska du fylla i bakgrunden för kraftverket och/eller dammen. Beskriv gärna kortfattat lite om kraftverkets tillkomst, eventuella utbyggnationer och lite om kraftverksområdet i stort. Beskriv även om några förändringar i drift har genomförts eller planeras.

Beskriv gärna nyckelvärden om det är något som har kommit upp till ytan och som inte redan registrerats i uppgiftsfliken i Bubblan. Detta kan till exempel vara att närområdet kring vattenkraftverket har höga kulturmiljövärden eller bra biotop för hotade arter såsom flodpärlmussla.

Slutligen ska du beskriva med vilken inriktning du kommer gå vidare. Skriv tydligt din avsikt med omprövningen, om du till exempel riktar in dig på att få ett nytt tillstånd eller genomför en tillståndsprövning för utrivning av kraftverket. Skriv bakgrunden till ditt beslut.

Gemensam upphandling

Välj ”Ja” om du har gjort en gemensam upphandling av leverantörer tillsammans med andra verksamhetsutövare eller för flera egna anläggningar som ska prövas inom NAP. Om ingen gemensam upphandling har skett väljer du ”Nej”.

Samordningsmöjligheter

Här ska du skriva om det finns möjligheter till samordning med andra kraftverksägare upp- eller nedströms ditt verk som ni kommit fram till under samverkan eller som ni själva valt att göra. Det kan exempelvis vara att ni gör gemensamma utredningar eller samkör era leverantörer för att göra arbetet mer kostnadseffektivt. Ange t.ex. hur många kraftverk eller verksamhetsutövare som samarbetat vid upphandling och vilka moment/tjänster som handlats upp gemensamt. Beskriv även andra samordningsmöjligheter som föreligger. Om ingen gemensam upphandling har gjorts och/eller andra samordningsmöjligheter inte anses föreligga, förklara varför.

Uppdragsbeskrivning leverantörer

Här skriver du en kortfattad beskrivning över vad leverantörerna ska göra och leverera. Vad ingår i deras uppdrag och vilken slutprodukt förväntar du dig? Informationen är viktig för att kunna bedöma om budgeten som anges är realistisk eller inte samt om slutprodukten kan väntas uppnå tillräcklig standard för det underlag som domstolen förväntas begära.

Kontotyp och kontonummer

Fyll i det kontotyp samt kontonummer för det konto som du önskar få ersättningen från fonden utbetald till.

OBS! Notera att vi enbart kan göra utbetalningar till Plusgiro eller bankgiro!

Preliminär tid för ansökan till domstol

Här vill vi att du ska ange ungefärligt datum för när du har tänkt att lämna in din ansökan till domstol.

Budgetrader

Efter att du har fyllt i textrutorna ska alla förväntade kostnader som ersätts av fonden anges i budgetraderna. Det är viktigt att du fyller i detta noggrant. De summor och kostnadsrader som fylls i här ligger till grund för vad som du kommer att kunna få ersättning för. Det underlag som du baserar budgeten på ska laddas upp under fliken dokument i Bubblan. Detta kan till exempel vara anbud från konsulter och jurister. För varje rad ska du ange vilken leverantör som kommer att utföra arbetet. Om leverantören i sin tur använder sig av underleverantörer så anger du underleverantören i parantes efter den huvudsakliga leverantören.

För varje budgetrad ska du i rutan ”Kommentar” beskriva vad raden avser, t.ex. vilken typ av utredningar eller arbetsmoment det handlar om. Kostnader för Natura 2000 ska redovisas på egna budgetrader, notera då att det avser Natura 2000 i kommentaren.

När du lägger till budgetrader i din processplan behöver du även ange en kostnadstyp för varje budgetrad. Nedan kan du läsa mer om vilka kostnadstyper som finns att välja på, och exempel på kostnader som ingår i respektive kategori. Om du är osäker på vilken kostnadstyp du ska välja för en budgetrad kan du ta hjälp av din projektledare på Fonden via meddelandefunktionen i Bubblan.

 • Uppstartsbidrag
  För att kunna få ersättning för utnyttjat uppstartsbidrag måste en post med kostnadstypen Uppstartsbidrag inkluderas i processplanen. Regler för nyttjande av uppstartsbidrag finns att läsa här.
 • Miljö och teknik
  I kostnadstypen Miljö och teknik ingår alla kostnader för att genomföra utredningar och ta fram underlag som behövs inför prövningen som relaterar till miljö och teknik. Exempel på kostnader i denna kategori är framtagande av teknisk beskrivning, miljöbedömning, förstudier och förprojekteringar för potentiella miljöåtgärder och upprättande av ritningar. Här ska du också inkludera kostnader för olika slags utredningar, exempelvis kring biologi, hydraulik, hydrologi, miljökvalitetsnormer och undantag samt Natura 2000. Även hyrkostnader för utrustning och tekniskt sakkunnig vid domstolsförhandling ingår i denna kostnadstyp.
 • Juridik
  I kostnadstypen Juridik ska arbeten som kräver juridisk kompetens och/eller är tydligt knutna till själva omprövningen och ansökningshandlingarna läggas upp. Exempel på kostnader i denna kategori är dels det som krävs inför omprövningen, så som juridiskt ombud och juridisk rådgivning, olika typer av juridiska utredningar, framtagande av ansökningshandlingar för omprövning samt kompletteringar till ansökan. Dels avses de kostnader som härrör till själva prövningen, så som kungörelser, skriftväxling och yttranden, deltagande vid förhandling i domstol, genomgång av dom, samt hantering av eventuellt överklagande till högre instans.
 • Projektledning
  Med Projektledning avses upphandlad konsult med som samordnar, administrerar och projektleder arbetet med prövningen. Exempel på kostnader som ska kategoriseras som Projektledning är extern uppdragsledning, extern projektledare, framtagning av förfrågningsunderlag och professionellt stöd vid upphandling , samt administrativt stöd.
 • Prövningsavgift
  Den enda kostnaden som ska läggas upp med kostnadstypen Prövningsavgift är den prövningsavgift som meddelas i domstolen inför prövning eller i samband med att dom meddelas. Denna kostnad behöver inte läggas in i processplanen på förhand, utan kan läggas till i en ny version efter att domstolen har fastställt avgiften.

Fick du svar på din fråga?