close

Så säkrar vi en hållbar elproduktion

Nu ska stommen i Sveriges förnybara elproduktion bli ännu mer hållbar.
Vattenkraften ska utvecklas med största möjliga nytta för såväl miljön som den nationella tillgången till el. Många kommer behöva anpassa sina vattenkraftverk. De kan få hjälp av oss. 

Många vattenkraftsägare kommer behöva lägga ner tid och pengar på att åtgärda sina kraftverk. Alla som omfattas av den nationella planen och bedriver vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel i Sverige kommer kunna ansöka om ekonomisk ersättning från oss. Vi finansierar upp till 85 procent av kostnaderna för utredning, prövning av miljöåtgärderna i domstol och själva genomförandet av de åtgärder som domstolen beslutat. Vi kan också ersätta eventuella produktionsförluster.

Varför en miljöfond?

Sverige ska både ställa om till förnybar energi och nå miljömålen om levande vattendrag. Vattenkraftens Miljöfond hjälper vattenkraftsägare att finansiera miljöåtgärder i sina vattenkraftverk. Tillsammans gör vi något bra ännu bättre.

En balans mellan miljö och el

Flodpärlmusslan är starkt hotad. Beståndet har minskat med en tredjedel sen början av 1900-talet. För att flodpärlmusslan ska fortplanta sig behöver det finnas lax eller öring i vattendraget. Musslans larver hakar fast på fiskens gälar, växer till sig i drygt ett år, för att sedan lossna och falla till botten. Fiskarna måste i sin tur kunna ta sig mellan vatten där de kan växa och leka.


Vattenkraftverken byggdes med fokus på att producera el. Och det gör de. Närmare hälften av Sveriges el kommer från vattenkraft. Den är en nyckel i omställningen till förnybar elproduktion – en fossilfri energikälla som går att reglera, som ger energi även om dagen är molnig eller kvällen stilla. Vårt framtida energisystem behöver vattenkraften för att säkra leveransen av el.

Men vattenkraftverken har skapat hinder för lax, öring och andra arter som är viktiga för den biologiska mångfalden. Därför ska vattenkraften anpassas till moderna miljövillkor. Vattenkraftens Miljöfond hjälper ägare av vattenkraftverk att utreda och anpassa sina vattenkraftverk. Det kan till exempel handla om faunapassager, intagsgaller eller vandringstrappor. Så att Sverige kan ha både förnybar el och levande vattendrag.

Samverkan för en mer hållbar vattenkraft

Vattenkraftens Miljöfond har som syfte att förena produktion av vattenkraftsel med moderna miljövillkor. Detta ska ske enligt den nationella planen för omprövning av vattenkraft – med största möjliga nytta för såväl miljön som den nationella tillgången till el. EU:s ramdirektiv för vatten och svenska miljökvalitetsmål sätter också mål för hur svensk vattenkraft ska bli långsiktigt hållbar. Miljömålen ställer krav på åtgärder.

Men det är inte säkert att alla kraftverk i ett vattendrag behöver åtgärdas lika mycket. Hänsyn ska tas till hela vattendraget. Vilka arter är viktiga att skydda? Exakt var behöver de kunna komma förbi? Hur stor produktionsförlust av el är okej? För att hitta svaren måste alla få plats vid bordet. Vattenkraftsägare, vattenmyndigheter och länsstyrelser. Tillsammans tittar vi på förutsättningarna och hittar en gemensam syn på vad just det vattendraget behöver. Rätt åtgärder på rätt ställe.

Genomförda projekt

Här kan du läsa om några av Fondens genomförda projekt, och våra pilotprojekt som genomförts i syfte att testa olika metodiker, samarbetsmodeller och lösningar för samverkan.

Finansiell information

Nio svenska energibolag har gått samman för att finansiera miljöåtgärder i vattenkraftsproduktionen. Tillsammans har de anförtrott 10 miljarder kronor till Fonden – den största satsningen på miljön i svenska vatten någonsin.

Karriär och student

Brinner du för vattenkraft, miljö och energiproduktion? Är du intresserad av att arbeta på Fonden, eller är du student och ska skriva uppsats?