close

Vid tillståndsprövning för utrivning när befintligt tillstånd saknas

Om du inte har ett befintligt tillstånd eller äldre rättighet som likställs med tillstånd och avser att genomgå en tillståndsprövning för utrivning är följande kostnader ersättningsgilla:

 • Miljöutredningar & fältundersökningar
 • Förprojektering för genomförande av miljöåtgärder
 • Upprättande av ansökningshandlingar
 • Kungörelser i domstol
 • Juridiskt ombud
 • Prövningsavgift & domstols administrativa kostnader vid prövning
 • Extern projektledning inför prövning
 • Domstolens kostnader för aktförvarare
 • Domstolens kostnader för sakkunniga som tillkallats av domstolen
 • Lokaler för domstolssammanträden

Om prövningen kräver ersätter Fonden även nedan kostnader:

 • Kungörelser för samråd
 • MKB
 • Samrådsunderlag- & redogörelse
 • Samrådsmöte
 • Motpartens rättegångskostnader
 • Lokaler för samrådsmöte

Kostnader som inte ersätts:

 • Utredningar om rådighet, urminnes hävd och övriga äldre rättigheter

Fick du svar på din fråga?