close

Vilka kostnader kan verksamhetsutövaren få ersättning för från Fonden?

Vattenkraftens Miljöfond finansierar upp till 85 % av kostnaderna för att utreda och ompröva en anläggnings miljövillkor i domstol i enlighet med nationella planen (NAP). När en dom med moderna miljövillkor har meddelats kan Fonden även ersätta upp till 85% av kostnaderna för själva genomförandet av de åtgärder som domstolen beslutat.

För att man som verksamhetsutövare ska kunna vara säker på att få ersättning för sina kostnader så behöver man kunna visa att kostnaderna är marknadsmässiga och att leverantörerna man anlitat betalar skatt och följer gällande lagstiftning. Fonden ersätter inga kostnader retroaktivt.

Notera att Fonden inte ersätter kostnader för mervärdesskatt (moms). 

I Fondens process har ett projekt två faser under vilka verksamhetsutövaren kan få ersättning för sina kostnader – processfasen och genomförandefasen. Utöver detta kan verksamhetsutövaren även få ett så kallat Uppstartsbidrag för att komma i gång vid projektets början.

Uppstartsbidrag

För uppstartsbidraget gäller särskilda villkor, bland annat behöver verksamhetsutövaren inte konkurrensutsätta den leverantör man anlitar för uppstartsbidraget. Mer information om uppstartsbidraget finns här.

Kostnader i processfasen

Processfasen avser den tid och det arbete som föregår prövning i domstol, från tre år innan att anläggningen ska prövas enligt NAP. Under denna fas finansierar Fonden arbetet med att förbereda och ta fram ansökan till domstolen, samt omkostnader i samband med själva domstolsprövningen. Läs mer om vilka kostnader som är ersättningsgilla i processfasen här.

Kostnader i genomförandefasen

Efter att verksamhetsutövaren har fått en dom som vunnit laga kraft går projektet in i genomförandefas, då de miljöåtgärder som domstolen beslutat ska komma på plats. I denna fas finansierar Fonden projektering och genomförande av de åtgärder som krävs för att anläggningen ska anses uppnå moderna miljövillkor. Läs mer om vilka kostnader som är ersättningsgilla i genomförandefasen här.

Administrativa kostnader

Under både process- och genomförandefas kan även vissa administrativa kostnader finansieras, till exempel resor och utlägg. Du hittar mer information om vilka administrativa kostnader som ersätts och vilka krav som ställs för att de ska kunna finansieras av Fonden här.

Kostnader som inte finansieras av Fonden

Som leverantör kan det även vara bra att känna till att det finns kostnader som kan uppkomma i projekten som Fonden inte har möjlighet att finansiera. Exempel på sådana kostnader finner du här.

Om du ska utföra arbete åt verksamhetsutövaren som inte finansieras av Fonden är det viktigt att kostnaderna för dessa tydligt särredovisas på fakturor och i offerter eller faktureras/offereras helt separat.

Fick du svar på din fråga?