;
close

Omprövning av Fondens beslut

Om du som verksamhetsutövare inte är nöjd med Fondens bedömning av ditt projekt kan du överklaga beslutet till Fondens fristående omprövningsorgan.

Omprövningsorganet lämnar utlåtande i frågor där oenighet uppstått mellan en verksamhetsutövare och Vattenkraftens Miljöfond avseende beslut från Vattenkraftens Miljöfond. Det verkar också för att Fondens fattade beslut ska vara enhetliga och skäliga. Omprövningsorganet består av utomstående, oberoende jurister med domarerfarenhet.

Omprövningsförfarandet är helt skriftligt och bygger på den skriftliga dokumentation som finns i Bubblan. Även själva ansökan om omprövning lämnas in skriftligen till Vattenkraftens Miljöfond. Detta ska ske senast tre veckor efter att Fondens beslut har meddelats.

Vilka beslut kan överklagas?

Du kan överklaga till omprövningsorganet om:

  1. Vattenkraftens Miljöfond har avslagit din föranmälan till Fonden
  2. Vattenkraftens Miljöfond har avslagit finansiering eller inte godkänt dina förslag/synpunkter på process- eller genomförandeplanen

Ansök om omprövning av beslut

Ansökan ska vara daterad och undertecknad (elektroniskt undertecknande godtas) och skickas till omprovning@vattenkraftensmiljofond.se senast tre veckor efter att Fondens har meddelat sitt beslut till verksamhetsutövaren. Det är viktigt att det i ansökan framgår vilket beslut i projektet som verksamhetsutövaren vill överklaga, samt en motivering till varför beslutet är felaktigt och vilken ändring som verksamhetsutövaren önskar. Underlag för att stödja begäran ska bifogas.

Omprövningsorganet meddelar sin bedömning i frågan skriftligen via e-post till både verksamhetsutövare och Fonden. Omprövningsorganets beslut är slutgiltigt och kan inte omprövas.

Det kostar ingenting att anmäla ett ärende till omprövning. Eventuella kostnader som uppstår för dig som verksamhetsutövare med att exempelvis ta fram underlag för omprövningen bekostar du själv – kostnader som härrör till omprövning av Fondens beslut kan inte finansieras av Fonden, oavsett vad omprövningens utfall blir.

Riktlinjer för omprövningsorganet

Fullständiga riktlinjer för omprövningsorganet kan du läsa här.

Utlåtanden

Här kommer vi att publicera utlåtanden från omprövningsorganet.

Fick du svar på din fråga?