close

Så går finansieringen till

Ersättningen utgår från en plan

I systemet Bubblan kommer du att göra en process-/genomförandeplan i dialog med en projektledare på Fonden. Det är i dessa planer som möjligheterna till ersättning regleras.

Processplanen tas fram för de inledande arbetena med att ta fram underlag till Mark- och miljödomstolen (MMD), samt genomförande av domstolsprövningen och ett eventuellt överklaragande.

Genomförandeplanen hanterar projektering och byggnation baserat på domen för moderna miljövillkor. I genomförandeplanen går ni till exempel igenom vilka åtgärder som Fonden kommer att ersätta baserat på domen. Miljöåtgärder som inte nämns i domen eller kostnader för åtgärder som rör till exempel kulturmiljö och andra samhällsnyttor ersätts ej av Fonden.

Notera att ingen finansiering kan erhållas för kostnader som uppkommit och arbete som utförts innan det finns en av Fonden attesterad process- eller genomförandeplan i vilken kostnaden är budgeterad.

Vilka kostnader som är ersättningsgilla i process- respektive genomförandeplan hittar du här. Notera att Fonden inte ersätter kostnader för mervärdesskatt (moms).

Krav för att få ersättning

Ersättning utgår i enlighet med Allmänna villkor endast för styrkta, skäliga och marknadsmässiga kostnader. Vattenkraftens Miljöfond ersätter dig för delar av dina kostnader om du uppfyller våra krav. För du ska kunna vara säker på att du får ersättning för dina nedlagda kostnader så behöver du alltså kunna visa att dina kostnader är marknadsmässiga och att dina pengar går till bolag som betalar skatt och följer lagar och regler. Du ska även kunna visa att det utförda arbetet hör till rätt projekt. Läs mer på länkarna nedan om vad du ska ställa för krav på dina leverantörer, och hur utbetalningsunderlagen ska se ut.

Ändringar av en överenskommen plan

Vi rekommenderar att du begär en månatlig uppföljning från dina leverantörer som kan jämföras gentemot vad som är budgeterat, för att i god tid kunna upptäcka eventuella avvikelser. Om du misstänker att budgeten som överenskommits i process- eller genomförandeplanen inte kommer att hålla är det viktigt att du informerar din projektledare på fonden så snart som möjligt. Detsamma gäller om du önskar byta till andra leverantörer mot vad du angivit i din process- eller genomförandeplan.

Vidare rekommenderar Fonden att du gör utbetalningsansökningar regelbundet för att eventuella frågor snabbt ska kunna hanteras gentemot leverantörerna.

Kostnader som inte är inkluderade i av Fonden attesterad process- eller genomförandeplan ersätts ej.

Fick du svar på din fråga?