close

Vid tillståndsprövning för fortsatt drift när befintligt tillstånd saknas

På denna sidan hittar du information om vilka kostnader som ersätts av Fonden i processfasen för anläggningar som saknar befintligt miljötillstånd eller äldre rättighet som likställs med tillstånd, vid ansökan om fortsatt drift.

Fondens syfte är att ersätta kostnader för omprövning för att erhålla moderna miljövillkor. Vid tillståndsprövning ersätter Fonden därför de kostnader som även hade uppstått under en omprövningsprocess. Detta innebär att vissa kostnadsposter vid en tillståndsprövning inte kommer att vara ersättningsgilla. Det är därför viktigt att kostnader i processplanen tydligt specificeras i fakturaunderlaget så att det framgår vilket arbetsmoment som kostnaden avser. Fonden gör en bedömning av vilka kostnader som kan anses härröra till en omprövning och vilka som tillkommer på grund av tillståndsprövningen.

I undantagsfall, om det inte går att göra en tydlig uppdelning huruvida en kostnad härrör från omprövning eller tillståndsprövning, gör Fonden en bedömning hur stor del av den aktuella kostnaden som ska ersättas.

Kostnader som ersätts:

 • Miljöutredningar & fältundersökningar
 • Förprojektering för genomförande av miljöåtgärder
 • Upprättande av ansökningshandlingar för moderna miljövillkor
 • Kungörelser i domstol
 • Juridiskt ombud
 • Prövningsavgift & domstols administrativa kostnader vid prövning
 • Extern projektledning inför prövning
 • Domstolens kostnader för aktförvarare
 • Domstolens kostnader för sakkunniga som tillkallats av domstolen
 • Lokaler för domstolssammanträden (ej för samråd)

Kostnader som inte ersätts:

 • Utredningar om rådighet, urminnes hävd och övriga äldre rättigheter
 • Kungörelser för samråd
 • MKB
 • Samrådsunderlag- & redogörelse
 • Samrådsmöte
 • Motpartens rättegångskostnader

Fick du svar på din fråga?