close

Samverkan

Enligt den Nationella planen för omprövning av vattenkraft ska samordning av de enskilda prövningarna i en och samma prövningsgrupp ske för att möjliggöra en nationell helhetssyn i prövningsunderlagen och de enskilda prövningarna. Samverkan sker på regional nivå och drivs av den för prövningsgruppen ansvariga länsstyrelsen.

Syftet med samverkan är att inför de individuella prövningarna av respektive anläggning gemensamt titta på möjligheter och utmaningar i vattendraget. Under samverkan kan verksamhetsutövarna i prövningsgruppen tillsammans komma överens om vilka underlag som behövs för att alla anläggningarna ska kunna förses med moderna miljövillkor på ett sätt som innebär största möjliga nytta för vattenmiljön och en effektiv tillgång till vattenkraftsel. Detta kan vara till stor hjälp för att respektive verksamhetsutövares ansökan till domstol ska tillgodose de krav som ställs, och att relevanta utredningar har gjorts inför prövningen.

För att erhålla finansiering från Fonden är det ett krav att du som verksamhetsutövare deltar i samverkan. Att delta i samverkan innebär att du som minst bidrar med information om din anläggning. Vi ser också gärna att du i den mån du har möjlighet deltar på de samverkansmöten som Länsstyrelsen kallar till.

Samverkan ska ske i den omfattning som länsstyrelsen bedömer vara lämplig med hänsyn till syftet med samverkan, antalet verksamheter som berörs, den eller de berörda prövningsgruppernas storlek och förutsättningarna i övrigt. Vattenkraftens Miljöfond kan hjälpa till att finansiera gemensamma utredningar som berörda verksamhetsutövare under samverkan beslutar att genomföra. För att Fonden ska kunna finansiera kostnader för samverkan är det viktigt att du anmält din anläggning till Fonden och att du skapat en processplan där dessa kostnader är budgeterade.

Mer om samverkan finns att läsa på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.