close

Uppstartsbidrag

Inför din prövning är det mycket att tänka på och förbereda. För att underlätta för dig som verksamhetsutövare kan du erhålla ett Uppstartsbidrag från Fonden efter att din anmälan till Fonden har blivit godkänd.

Uppstartsbidraget kan användas till att täcka initiala kostnader för att kartlägga de grundläggande förutsättningarna för din anläggning, och för att få en bedömning kring vad som behöver förberedas inför domstolsprövningen. Detta kan sedan med fördel användas för att ta fram ett förfrågningsunderlag att använda vid upphandling av konsultstöd för kommande arbete.

Vad kan uppstartsbidraget användas till?

Uppstartsbidraget kan användas för att anlita en jurist och/eller tekniskt sakkunnig för att exempelvis besvara följande frågor:

  • Vad bör ingå i min ansökan till domstol och vilken kompetens behöver jag handla upp?
  • Hur ser de juridiska förutsättningarna ut för aktuell anläggning? Detta med fokus på själva omprövningen, vad är det som är viktigt att tänka på i just det aktuella fallet vid omprövningen?
  • Vilka utredningar behöver genomföras för att en komplett ansökan ska kunna inlämnas till mark-och miljödomstolen?
  • Finns det tekniska hinder för inrättande av faunapassage vid anläggningen? Eller förutsättningar som påverkar valet av lösning för faunapassage?
  • Enklare undersökningar av förutsättningar såsom förekomster av berg, lämpliga platser för anläggande av faunapassage m.m.

Notera att uppstartsbidraget inte är avsett att användas till anlitande av jurist för medverkan på samverkansmöte med Länsstyrelsen.

Villkor för Uppstartsbidrag

  • Maxbelopp för Uppstartsbidrag är 10 000kr, av vilket Fonden ersätter faktiska kostnader till 85%.
  • Du måste skriftligen beställa arbetet du önskar få utfört inom ramen för Uppstartsbidraget. Du måste få ett pris från den leverantör du vill anlita, pris måste lämnas skriftligt. 
  • Du behöver inte handla upp/konkurrensutsätta den leverantör du vill använda för uppstarten. Vill du däremot efter att uppstartsfasen är genomgången fortsätta arbeta med samma leverantör i processfasen behöver detta konkurrensutsättas enligt Fondens krav.
  • Uppstartsbidrag betalas enbart ut efter godkänd processplan där uppstarten ska finnas med som en budget/kostnadspost.
  • Du behöver ansöka om utbetalningen genom att ladda upp fakturaunderlag och skapa en utbetalningsansökan i Bubblan (detta kan du göra när det finns en godkänd processplan för din anläggning).

Fick du svar på din fråga?