;
close

Prövningsgrupper och tidsplan

En prövningsgrupp utgörs av ett antal anläggningar och verksamheter inom ett avgränsat avrinningsområde – ett visst geografiskt område. Du som har anmält en anläggning till nationella planen ska ha fått information från din länsstyrelse om vilken prövningsgrupp som din anläggning tillhör.

Varje prövningsgrupp har i den nationella planens tidplan blivit tilldelade en tidpunkt då deras ansökan om miljötillstånd ska vara inlämnat till mark- och miljödomstolen. För varje prövningsgrupp ska även samverkan genomföras.

Alla prövningsgrupper och tidplanen för inlämning av ansökan till domstol framgår av förordning (1998:1388) om vattenverksamheter.

Avgränsningarna mellan olika vattendrag redogörs i Havs och Vattenmyndighetens förteckning över prövningsgrupper. Här kan du kontrollera vilken prövningsgrupp just din anläggning tillhör.

Fick du svar på din fråga?