close
Fråga

Vad ska min ansökan till domstolen innehålla?

Svar

Vad din ansökan ska innehålla kan variera från olika anläggningar, och beror på vad du har för tillstånd sedan tidigare. Om du ska ompröva ett befintligt tillstånd är det något färre saker som ska ingå jämfört med om du behöver söka ett helt nytt tillstånd för din verksamhet.

Nedan listor på vad som ska ingå i ansökan är sammanställd utifrån information från Sveriges domstolar och Havs- och Vattenmyndigheten. Tänk på att listan är generell och att det kan vara olika för olika anläggningar. Vi rekommenderar att du, om du är osäker på ansökans innehåll eller själva ansökningsförfarandet, tar hjälp av en jurist.

Ansökans innehåll vid omprövning av tillstånd

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en lista över vad de anser att en ansökan om omprövning av tillstånd till domstolen behöver innehålla. Du kan läsa mer om vad HaV bedömer ska ingå i ansökan här.

 • Administrativa uppgifter
 • Fullmakt, om sökanden har ett ombud som gör ansökan
 • Saken
 • Orientering
 • Nuvarande tillståndsbestämmelser och villkor
 • Ritningar och tekniska beskrivning med uppgifter om förhållandena på platsen, produktionsmängd med mera
 • Miljöförhållanden och andra motstående intressen
 • Förslag på skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått
 • Förslag till övervakning och kontroll
 • En icke teknisk sammanfattning
 • Enskilda intressen
 • Övrigt

Ansökans innehåll vid prövning av nytt tillstånd

Enligt Sveriges domstolar bör en ansökan vid nyprövning av tillstånd innehålla samtliga följande punkter:

 • Sökande
 • Administrativa uppgifter
 • Fullmakt om sökanden företräds av ombud
 • Rådighet
 • Saken
 • Orientering om företaget
 • Nuvarande förhållanden, tillstånd m.m.
 • Teknisk beskrivning av ansökta anläggningar m..m.
 • Miljökonsekvensbeskrivning
 • Skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått
 • Förslag till villkor för verksamheten
 • Förslag till hur verksamheten ska kontrolleras
 • Berörda fastigheter
 • Detaljplaner m.m.
 • Uppgift om förväntad inverkan på allmänna och enskilda intressen
 • Arbetstid/tid för genomförande
 • Förslag på aktförvarare och sammanträdeslokal för huvudförhandling

Administrativa uppgifter

Administrativa uppgifter är exempelvis:

 • namn
 • adress
 • kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress)
 • organisationsnummer/personnummer
 • fastighetsbeteckning eller fastighetsbeteckningar för samtliga anläggningsdelar om flera fastigheter omfattas
 • fastighetens eller fastigheternas adress om det är en annan adress än den som du som sökande har
 • sökandens underskrift

Inlämning av ansökningshandlingar till domstolen

Ansökningshandlingarna ska ges in till mark- och miljödomstolen i 15 exemplar eller det antal som domstolen bestämmer. Ansökan ska även ges in på elektroniskt medium i textbehandlingsbar form.

Ansökningsavgift

För mark- och miljödomstolens prövning av ansökan utgår avgift, grundavgift och eventuell tilläggsavgift, enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Mer om detta kan du läsa på Sveriges domstolars hemsida.

Fick du svar på din fråga?