close

Ersättning för egenförbrukning

När du miljöanpassar din vattenkraftsanläggning kan det medföra begränsningar i hur mycket el som anläggningen kan producera. Begränsning av produktion för egenförbrukning inom ett lokalt, icke publikt nät kan ersättas av Fonden och beräknas med hjälp av Beppe och Snurran, precis som begränsning av såld el beräknas. Utöver detta kan du som verksamhetsutövare även ansöka om en schabloniserad ersättning som kompensation för de ökade kostnader som uppstår när du behöver köpa in el i stället för att nyttja elen du tidigare producerade själv.

Vad räknas som egenförbrukning?

Med egenförbrukning menas användning av el som producerats inom ett lokalt nät, utan att elproduktionen distribuerats ut på det publika nätet. Ett exempel är att det finns ett vattenkraftverk på en fastighet och att det på samma fastighet finns en industri eller ett hushåll anslutet till vattenkraftverket som använder den av vattenkraftverket producerade elen. Fastigheten kan också vara kopplad till det publika nätet så att den elproduktion som överstiger den lokala elanvändningen kan distribueras ut på det publika nätet. Vice versa kan då också el köpas från det publika elnätet när den lokala produktionen är lägre än elanvändningen.

Om de miljöåtgärder du behöver genomföra har en påverkan på egenförbrukningen och detta innebär ökade kostnader för dig som verksamhetsutövare, som inte skulle ha uppstått om anläggningen hade kunnat drivas vidare utan begränsningar, kan du under vissa förutsättningar vara berättigad ersättning för detta.

Du kan få ersättning för både produktionsbegränsning och egenförbrukning

Ersättningen är schabloniserad och erhålls utöver ersättningen för produktionsbegränsning som beräknas i Snurran. Värderingen av framtida produktionsbegränsning och ersättning för egenförbrukning är alltså två separata ersättningar och beräknas oberoende av varandra; det ena ersätter uteblivna intäkter (beräkning med Snurran), det andra kompenserar för ökade kostnader (egenförbrukningsschablon) som kan uppstå.

Schablonbeloppen för egenförbrukningsersättningen är idag fastställda till 200 000 kronor vid lågspänning och 400 000 kronor vid högspänning, förutsatt att anläggningen avvecklas helt och grundkraven (se nedan) är uppfyllda. Om all produktion går till egenförbrukning kan ersättning även utgå vid fortsatt drift. Schablonbeloppet räknas då om så att det motsvarar produktionsbegränsningen som miljöåtgärderna medför. Det innebär att en produktionsbegränsning på till exempel 20 procent av anläggningens normalårsproduktion ger en ersättning för minskad egenförbrukning på 20 procent av det fasta schablonbeloppet. Beloppen beslutas av Fondens styrelse och kan därför ändras från tid till annan.

Grundkrav för att erhålla ersättning för egenförbrukning

För att kunna få ersättning för ökade kostnader kopplat till egenförbrukning behöver följande grundkrav vara uppfyllda:

 • Bortfallet av egenförbrukning ersätts med inköp via elhandlare och annan eldistributör
 • Den elleveranstekniska lösningen som avser egenförbrukningen ska ha stått i överensstämmelse med gällande regelverk (eltekniskt samt enligt elmarknadens reglering) före lagakraftvunnen dom.
 • Egenförbrukningen ska mätas och dokumenteras.
 • Uppmätt egenförbrukning ska i genomsnitt vara högre än ett tröskelvärde under de tre senaste helåren som föregår lagakraftvunnen dom:
  • Lågspänning (LSP) enligt Energimarknads-
   inspektionens definition – 7 000 kWh/år.
  • Högspänning (HSP) enligt Energimarknads-
   inspektionens definition – 50 000 kWh/år.

När utgår schabloniserad ersättning för egenförbrukning?

 1. Vid avveckling av en anläggning utgår ersättning för egenförbrukning oavsett om all elproduktion gått till egenförbrukning eller om del av den levererats ut på det publika nätet, förutsatt att egenförbrukningen är uppmätt, dokumenterad samt överstiger ovan definierat tröskelvärde. Om en del av produktionen levereras till det publika nätet ska det tydligt gå att mäta och styrka hur mycket el som används till egenförbrukning.
 2. Vid fortsatt produktion efter genomförda miljöåtgärder kan en schabloniserad ersättning för egenförbrukning endast utgå om all förbrukning används lokalt, det vill säga via eget, icke-publikt nät. Egenförbrukningen måste mätas och överstiga ovan definierat tröskelvärde. Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att bevisa att el inte levereras till elnätet i fall du söker ersättning för egenförbrukning vid fortsatt produktion.

Egenförbrukningen måste mätas och dokumenteras

För att kunna ansöka om ersättning för egenförbrukning måste den el som du använder själv mätas och dokumenteras. Att mäta elen din egenförbrukning producerar är viktigt av flera skäl:

 1. Räkna med egenförbrukningen i normalårsproduktionen
  Normalårsproduktionen används för att beräkna hur stor ersättning du får för produktionsbegränsningar till följd av miljöanpassningen. En anläggnings normalårsproduktion baseras på den totala mängden el som producerats – både den el som sålts på det publika nätet och den el som förbrukats inom ett lokalt nät. Men för att produktionen ska kunna räknas med i normalårsproduktionen måste den vara dokumenterad. Detta innebär att du måste mäta och dokumentera den el som du förbrukar själv för att kunna räkna med detta i normalårsproduktionen.
 2. Visa att tröskelvärdet för den schabloniserade ersättningen är uppnådd
  För att kunna ansöka om ersättning för egenförbrukning måste du komma upp i ett bestämt tröskelvärde. För att visa att tröskelvärdet uppnås måste du därför mäta och dokumentera din egenförbrukning.
 3. Visa att anläggningen producerat el för att aktivera alternativregeln vid utrivning
  Ifall du har tänkt att avveckla din verksamhet kan det också vara viktigt att mäta egenförbrukningen. Om ingen el har sålts på det publika nätet måste du mäta och dokumentera att verket producerar el till den egna fastigheten för att kunna aktivera den så kallade alternativregeln i Snurran.

Hur ska egenförbrukningen mätas?

Elen som produceras för förbrukning inom den egna fastigheten ska mätas och ska tydligt gå att särskilja från den el som sålts eller köpts på elnätet. Den måste även gå att särskilja vattenkraftverkets produktion från eventuella andra elproducerande enheter på det lokala nätet (t.ex. solceller).

Fonden har olika krav på hur egenförbrukningen ska mätas och dokumenteras beroende på om den ska användas till att (1) beräkna normalårsproduktionen, (2) styrka att tröskelvärdet uppnås eller (3) påvisa elproduktion för att aktivera alternativregeln.

 1. Räkna med egenförbrukningen i normalårsproduktionen
  Underlaget för normalårsproduktionen utgörs av de senaste 15 helåren som föregår lagakraftvunnen dom. För att den egna förbrukningen ska kunna räknas med som en del av normalårsproduktionen behöver egenförbrukningen ha mätts historiskt och dokumenterats på ett tydligt och trovärdigt sätt. Mätaren ska vara avläst minst en gång per år och du ska kunna visa upp mätare och dokumentation vid platsbesök eller inkomma med bilder av utrustningen vid förfrågan.
 2. Visa att tröskelvärdet för den schabloniserade ersättningen är uppnådd
  De tre senaste helåren som föregår lagakraftvunnen dom utgör underlag för att påvisa att egenförbrukningen överstiger tröskelvärdet. Om det tidigare helt har saknats mätning av den egna förbrukningen kan du alltså installera en elmätare och utföra mätningar i tre års tid innan du fått en lagakraftvunnen dom. Mätaren ska avläsas månadsvis eller oftare och dokumenteras med ett fotografi för respektive avläsning. Därefter ska uppgifterna sammanställas och årsmedelproduktion för de tre senaste helåren beräknas. Om mätaren på annat lämpligt sätt sammanställer data över egenförbrukningen kan även detta godtas, exempelvis digitala loggar. Du ska kunna visa upp mätare och dokumentation vid platsbesök eller inkomma med bilder av utrustningen på begäran från Fonden.
 3. Visa att anläggningen producerat el för att aktivera alternativregeln vid utrivning
  Du behöver visa att vattenkraftverket går att starta/är i gång och är i produktionsdugligt skick i anslutning till datumet för lagakraftvunnen dom. Detta kan göras vid ett platsbesök eller att genom att du mäter egenförbrukningen och kan skicka in dokumentation på detta (t.ex. bilder på elmätaren från två olika datum i närtid till att domen vinner laga kraft).

Fick du svar på din fråga?