close
Fråga

Vad ska räknas med i nätkostnad respektive nätintäkt?

Svar

Nätkostnad och nätintäkt ska fånga upp hur anläggningens ekonomi påverkas av att kraftverket är anslutet till elnätet. Detta används sedan i kalkylen för att värdera produktionsbegränsningar.

För att hitta vilken nätkostnad och nätintäkt som ditt kraftverk har tittar du på fakturorna från din elnätsleverantör. Olika leverantörer har olika benämningar på kostnader och intäkter som ska räknas med, därför har vi nedan listat exempel på vad som ska tas med respektive inte tas med i beräkningen. Om du är osäker på vad som ska inkluderas i din beräkning kan du alltid be din projektledare om hjälp.

Exempel på nätkostnader som ska räknas med:

  • Elnätsavgift/nätavgift
  • Grundavgift/fast avgift
  • Effektavgift
  • Mätavgift

Exempel på nätintäkter som ska räknas med:

  • Ersättning för nätnytta, förlustersättning/energiersättning
  • Effektersättning (garanterad och icke-garanterad), t.ex. miljötillägg, kapacitetsbristtillägg
  • Garantieffekt

Exempel på poster som inte ska ingå i beräkning av nätkostnad/nätintäkt:

  • Ersättning för såld el, försäljning av överskottsel
  • Energiskatt
  • Moms

Fick du svar på din fråga?