close

Beräkna ersättning för produktionsbegräsning

Nedan beskrivs översiktligt hur produktionsbegränsning och ersättning av denna beräknas steg för steg.

1

Produktionsbegränsningen beräknas när din dom har vunnit laga kraft i domstol, det vill säga när den inte längre går att överklaga. Det första som behöver göras är att du ser över och vid behov uppdaterar uppgifterna om din anläggning och lämnar in underlag som styrker dem. Årsproduktion, nätkostnad och nätintäkter räknas ut genom att du fyller i en mall som du sedan laddar upp i Bubblan. Därefter uppdaterar du uppgifterna och laddar upp eventuella underlag som din projektledare efterfrågar.

2

I nästa steg är det dags att beräkna produktionsbegränsningens storlek. För detta används en beräkningsmodell som Fonden har tagit fram, som vi kallar för Beppe. I Beppe matar din projektledare på Fonden in uppgifterna om din anläggning som du har lämnat. Modellen beräknar sedan anläggningens produktion efter genomförda miljöåtgärder. Produktionsbegränsningen är alltså skillnaden mellan din normalårsproduktion innan genomförda miljöåtgärder och din beräknade normalårsproduktion efter åtgärd.

3

När din produktionsbegränsning har beräknats används Fondens modell för att få ut ett värde på begränsningen. Denna modellen kallas för Snurran. I modellen matas information om normalårsproduktion före respektive efter åtgärd in, eventuella nätintäkter och nätkostnader, samt om du har elcertifikatsgrundande produktion. Snurran beräknar sedan värdet på produktionsbegränsningen och hur mycket du ska få i ersättning.

4

När din projektledare på Fonden har gjort klart beräkningarna kommer de att gå igenom resultatet och beräkningarna med dig. Du får då möjlighet att ställa frågor och komma med eventuella synpunkter på beräkningarna innan ersättningen för produktionsbegränsningen fastställs och läggs in i din genomförandeplan.

5

När du har genomfört de miljöåtgärder som domstolen ålagt dig, kan du söka om ersättning för produktionsbegränsning. Ersättningen söker du genom att skapa en utbetalningsansökan i Bubblan.

Fick du svar på din fråga?