close
Fråga

Hur beräknas normalårsproduktionen?

Svar

Huvudregeln är att normalårsproduktionen beräknas som årsmedelvärdet av de senaste 15 årens faktiska elproduktion, räknat från året då din dom vunnit laga kraft. Produktionen ska vara verifierad av nätägaren. Värdena som används för beräkningen ska avse hela kalenderår, från 1 januari till 31 december.

För att beräkna din normalårsproduktion ska en standardiserad excelmall användas.

Aktuell version av mallen för nedladdning:

Mall för beräkning av normalårsproduktion

Exempel: Om du får din dom ett datum under år 2020 ska normalårsproduktionen baseras på vad ditt kraftverk producerat under de senaste 15 föregående åren, det vill säga 2005-2019.

Undantag från ovan regel kan göras om ett årsproduktionsvärde avviker mer än 25 procent från medelvärdet av alla de 15 årsvärdena på grund av avställningar, haverier, ombyggnation eller liknande. Då exkluderas det årsvärdet när medelvärdet beräknas. Dock ska antalet värden vara minst tio. Ett lägre årsproduktionsvärde på grund av underhåll eller naturliga flödesvariationer (t.ex. torrår eller våtår) ska räknas med. Motivering och underlag till exkludering av år med avvikande värden ska tillhandahållas och det är upp till Fonden att bedöma om undantag kan göras eller ej.

Anläggningens status

Fondens ersättning av VU:s förlorade kassaflöde utgår från historisk produktion med villkoret att elproduktionsanläggningen rent tekniskt klarar sådan produktion vid den tidpunkt då domen vinner laga kraft. När VU yrkar ersättning för produktionsbegränsning, ska därmed anläggningen vara funktionsduglig för elproduktion och vara i ett skick som svarar mot de krav som följer av regler, säkerhetsföreskrifter och lagstiftning.

Visa hela rutan

Fick du svar på din fråga?