close
Fråga

Hur beräknas normalårsproduktionen?

Svar

Huvudregeln är att normalårsproduktionen beräknas som årsmedelvärdet av de senaste 15 årens faktiska elproduktion, räknat från året då din dom vunnit laga kraft. Produktionen ska vara verifierad av nätägaren. Värdena som används för beräkningen ska avse hela kalenderår, från 1 januari till 31 december.

Exempel: Om du får din dom ett datum under år 2020 ska normalårsproduktionen baseras på vad ditt kraftverk producerat under de senaste 15 föregående åren, det vill säga 2005-2019.

Undantag från ovan regel kan göras om ett årsproduktionsvärde avviker mer än 25 % ifrån medelvärdet av alla de 15 st årsvärdena på grund av avställningar, haverier, ombyggnation eller liknande. Då exkluderas det årsvärdet när medelvärdet beräknas. Dock ska antalet värden vara minst 10 st. Ett lägre årsproduktionsvärde på grund av underhåll eller naturliga flödesvariationer (t.ex. torrår eller våtår) ska räknas med. Motivering och underlag till exkludering av år med avvikande värden ska tillhandahållas och det är upp till Fonden att bedöma om undantag kan göras eller ej.

Fick du svar på din fråga?