close

Pilotprojektet i Tidan

”Om alla kan se spelplanen är det mycket lättare att samverka”

Samverkan mellan olika intressenter är en viktig del i arbetet med att få fram mer underlag för att se över omprövning, klassningar och miljökvalitetsnormer. Vad en sådan samverkan ska innehålla och hur det ska gå till finns det ännu inga riktlinjer för.

Pilotprojektet Tidan var en möjlighet att utveckla former för samverkan. Ambitionen var att intressenterna skulle diskutera vilka miljöåtgärder som är rimliga. Vi föreslog en process som vi efter hand omvärderade och tillförde aktiviteter i takt med projektets utveckling. Anton Halldén från Länsstyrelsen Jönköping var med:

Projektet i Tidan påbörjades i april 2019. Projektgruppen startade med vattenkraftsägare, länsstyrelserna i Västra Götaland och Jönköping, vattenmyndigheten i Västerhavet och Vattenkraftens Miljöfond. Projektet resulterade i fyra scenarier för åtgärder, som lyfte och vägde olika nyttor och kostnader mot varandra.

 

I projektet blev det tydligt att det kan vara svårt att nå koncensus i alla delar. Deltagare hoppade av under projektets gång, bl.a. på grund av missnöje med scenarierna. Samtidigt var syftet med projektet att testa en metodik, inte att ta fram ett skarpt åtgärdsförslag. Avhopp är också är en viktig lärdom för kommande samverkansprocesser.

 

Avrinningsområdet Tidan ska omprövas enligt den nationella planen år 2029.

Visa hela rutan

Vad är dina erfarenheter ifrån pilotprojektet?
”Väldigt lärorikt, det tror jag alla tycker. Tidan är ett bra pilotprojekt, med många olika aspekter att ta in. Det är svårt att komma på vilka frågor som behöver svar innan man testar lite mer skarpt. Med pilotprojekt får vi svar innan de faktiska prövningarna startar. Tidan har gett oss många användbara erfarenheter för kommande arbete.”

Vad tycker du är viktigt för att samverkan ska lyckas?  
”Praxis och regler. Om alla kan se spelplanen och vet vad som gäller så är det mycket lättare att samverka. Det är också viktigt att alla känner sig hörda. Det är ofta viktigare än att faktiskt få som man vill. Att man känner att lösningen blev lämplig. Och så är målet viktigt. Min syn är att man ska vara överens om så mycket som möjligt, men det går inte att vara överens om allt. Och när vi inte är överens så måste vi beskriva varför. Det kommer göra processen framåt smidigare.”

Hur ser du på olika intressenters roll i en framtida samverkan?
”Länsstyrelsen ska vara drivande och samordnande i samverkansarbetet. Myndigheterna ansvarar för datainsamling, så att vi kan sätta rätt mål och miljökvalitetsnormer. Vattenkraftens Miljöfond finansierar för att samla kompletterande kunskap. Vattenkraftsägarna ansvarar för att beskriva sin verksamhet och vilken miljöpåverkan den har.”