close

Pilotprojektet i Ljungan

”Det är många perspektiv och flera målkonflikter”

Från Helags till Bottenhavet rinner Ljungan, en älv om knappt 40 mil. Det är den åttonde största producenten av vattenkraft av Sveriges älvar och bland de första att anpassas till moderna miljövillkor. 

Med två större Natura 2000-områden, 15 större vattenkraftverk och en stor betydelse för Sveriges kraftsystem fanns det mycket att ta hänsyn till i pilotprojektet Ljungan.

”Här finns flera av de olika målsättningar och viljor som kommer finnas i många processer framöver”, säger Elisabeth Undén, en av projektledarna för pilotprojektet. ”Det är många perspektiv hos de som tillsammans ska lösa en uppgift och det finns ett flertal målkonflikter.”

I projektgruppen för Ljungan hittar du Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrlands län, Vattenregleringsföretagen, vattenkraftsägare och Vattenkraftens Miljöfond. Projektet slutfördes sommaren 2021. Efter projektet återstår att slutföra den formella samverkansprocessen, som leds av Länsstyrelsen. Vattenkraftsägarna i Ljungans huvudfåra ska lämna sina ansökningar med föreslagna åtgärder till Mark- och miljödomstolen i februari 2023.

Visa hela rutan
Vy vid Hermansboda kraftverk
Skålsjödammen

Viktigt med flexibelt arbetssätt

Att testköra samverkansprocessen var ett av pilotprojektets syften. Projektet har inneburit ett stort arbete med många deltagare från regionala myndigheter och kraftbolag. Tillsammans har de tagit fram och sammanställt material av relevans både för samverkan i Ljungan och i andra prövningsgrupper.

”Vi har testat arbetsmetoder där alla får vara med, dela sina perspektiv och lyssna på andras. Vi kan konstatera att samverkan tar tid och resurser i anspråk från alla medverkande, men att vi genom en öppen dialog och att arbeta tillsammans har vi ökat vår kunskap.” säger Sara Grettve, en av projektledarna i pilot Ljungan. ”Tillit tar tid.”

Pilotprojektets arbete har varit indelat i grupper med olika fokus – biologi, kulturmiljö och kraft. Grupperna återspeglar ingångsvärdena för beslut. De har mött varandra i workshoppar, som ökat förståelsen för varandras fokus och skapat en gemensam kunskapsbild.

”Indelningen i grupper har varit ett framgångsrikt koncept för att få ut så mycket kompetens som möjligt från både myndigheter och vattenkraftägare. Komplexa arbetsuppgifter har blivit mer hanterbara” säger Elisabeth. ”Andra framgångsfaktorer har varit det flexibla arbetssättet, att lyssna på varandra och att alla deltagare avsätter tillräckligt med tid.”

”Vi hoppas att resultaten från projektet ska vara till nytta framöver, för samverkansprocessen och i genomförandet av den nationella planen för omprövning av vattenkraft. Att vi tillsammans kan lägga en bra grund för att göra vattenkraften mer hållbar.” avslutar Sara.

På slutseminariet i juni 2021 presenterades resultat från projektets arbetsgrupper. Se nedan för rapporter, presentationer och annat underlag som tagits fram i projektet.

Projektrapporter

Nedan finns tillgång till framtaget material för projektet, fördelade per projektets arbetsgrupper.