close

Horsabäcks Kvarn

I södra Halland vid Smedjeån ligger Horsabäcks Kvarn vackert belägen. Här har kraften i vattnet tagits till vara sedan mitten av 1700-talet. Efter ett föreläggande från Länsstyrelsen behövde Yvonne Rudinsson som äger verksamheten söka ett nytt miljötillstånd och genomföra miljöanpassningar vid vattenkraftverket. Nu är den nya fiskvägen på plats och anläggningens elproduktion har blivit än mer hållbar.

Horsabäcks kvarn, ett av de projekt som finansierats retroaktivt av Vattenkraftens Miljöfond.

Verksamheten har anor som sträcker sig tillbaka till mitten av 1700-talet. År 1926 förvärvade Yvonnes farfar kvarnen, som redan då hade en installerad skovel för produktion av elkraft, och 1940 byggdes en ny kvarn på samma plats och ytterligare en turbin installerades för kvarndriften. Kvarnen gick i arv och under Yvonnes ägo har kvarnen moderniserats.

Det var under kvarnens renovering 1996 som man också kom överens med länsstyrelsen om att anlägga en fiskväg, enligt dåvarande regler och kunskaper om konstruktion. Den fiskvägen låg i kanten av dammen, var cirka fem meter lång och bestod av natursten som var placerade som trappsteg. En vacker konstruktion, men dessvärre alltför brant med dagens kunskap om fiskarnas möjligheter och behov till vandring. År 2013 förelade därför länsstyrelsen om att tillstånd med moderna miljövillkor skulle sökas för verksamheten. Hos Fonden har Horsabäcks Kvarn antagits som ett så kallat retroaktivt projekt.

När anläggningen nu skulle domstolsprövas och förses med moderna miljövillkor åtog sig Yvonne bland annat att anlägga en ny faunapassage förbi dammen samt att installera ett nytt snedställt galler med flyktöppning.

Omlöpet kom på plats under sensommaren 2021 och är cirka 60 meter långt, vilket kompenserar för fallhöjden på omkring 2,9 meter. Här går ett konstant flöde om 400 liter per sekund, året runt. Det innebär att om det är ont om vatten i Smedjeån behöver intaget till turbinen stängas och allt vatten får lov att spillas i omlöpet i stället. Den gamla fiskvägen finns idag kvar som ett minne i landskapet, men är torrlagd.

Horsabäcks kvarn ligger vid Smedjeån i Laholms kommun, Hallands län.
Yvonne Rudinsson, ägare Horsabäcks Kvarn

»Det tog lång tid, men det är skönt att vara i hamn! Jag vill framhålla den goda kontakten som jag haft med företrädare för Fonden och den positiva anda som präglat samarbetet i bland annat finansieringsfrågor. Projektet har drivits med stor öppenhet från Fondens sida.«

Förbi kvarnen går vandringsleden Hallandsleden, vilket innebär att kvarnen får besökare som stannar till för att titta på anläggningen. Även lokalbefolkningen har visat intresse för förändringarna.

– Många som tittar tycker det är fint och att omlöpet smälter in i naturen. Med åren blir det ju också mer grönska; gräs mellan stenarna som kommer tillbaka och buskar som växer upp igen, säger Yvonne.

Det har nu gått tio år sedan föreläggandet från länsstyrelsen först kom. Yvonne tycker att resultatet slutligen har blivit det som hon samtyckte till, och hon är nöjd med såväl domstolsprövningen som själva miljöanpassningen av anläggningen.