close

Åman Nedre

Under 2020 finansierade Vattenkraftens Miljöfond över 20 retroaktiva projekt. Ett retroaktivt projekt är en vattenkraftsverksamhet som fått ett föreläggande från Länsstyrelsen att ansöka om tillstånd med moderna miljövillkor nära inpå antagandet av den nationella planen.

Dessa har under vissa förutsättningar också rätt att ansöka om ersättning från Fonden. Ett av de retroaktiva projekt som Fonden har finansierat är utrivningen av kraftverket Åman Nedre i Västerbotten.

Dammläget före utrivning. Foto: Norconsult 2015

Kraftverket var beläget i den nedre delen av skogsälven Åman, som mynnar ut i Vindelälven. Åman Nedre ägdes av Skellefteå Kraft och var ett mindre kraftverk med en normalårsproduktion om 1 GWh.

Kraften i vattnet har nyttjats på platsen sedan mitten av 1800-talet för såg- och kvarndrift och än idag finns den gamla kvarnbyggnaden kvar. År 1912 bildades Åmsele elektriska förening och under åren 1917–1918 byggde föreningen en kraftstation vid Åman. Denna brann ner till grunden år 1934 och år 1940 byggdes ett nytt, större kraftverk.

Skellefteå Kraft lämnade in ansökan om utrivning till Mark- och miljödomstolen i juni 2016. Tillstånd till utrivning erhölls drygt ett år senare och sommaren 2018 genomfördes utrivningen. Utrivningen innebar att kraftverk, utskovsdamm och övriga anläggningsdelar revs ut och berörd del av Åman återställdes till naturligt skick.

Åman ingår i ett Natura 2000-område som utgörs av Vindelälven och dess biflöden. Vattendraget ingår även i ett område utpekat som riksintresse för skyddad älvsträcka, en så kallad nationalälv. Utrivningen innebär en återställning av naturmiljön i området och har långsiktigt positiva konsekvenser för både riksintresset samt Natura 2000-området.

I och med utrivningen återskapades fria vandringsvägar samt värdefull strömvattenbiotop. Forssträckan ökade från ca 128 m till ca 295 m och arealen forssträcka ökade med 430 %. Vid uppföljande elfisken ett år efter utrivningen kunde en markant ökning i diversitet noteras. Före utrivningen återfanns två olika fiskarter – efter åtgärd hittades sju!

Åman Nedre efter utrivning och återställande av strömsträcka, sommaren 2019. Foto: EKOM
Sandra Åström, miljösamordnare på Skellefteå Kraft

»Det har varit ett spännande och intressant projekt där vi har lärt oss mycket både kopplat till arbetet med finansiering från Vattenkraftens Miljöfond, men även kring vikten av att ha en bra dialog med närboende och andra intressenter under projektets gång. Särskilt roligt är det förstås att se att naturen snabbt återhämtar sig efter den inverkan som utrivningen medfört samt att strömvattenlevande organismer hittat tillbaka till den återskapade forsen.«

>> Tillbaka till Genomförda projekt