close

Pilotprojektet i Alsterån

Pilotprojektet i Alsterån, vilket även inkluderar Badebodaån, påbörjades i april 2019, med syftet att testa och utvärdera en arbetsmetodik och process för samverkan.

Fokus i projektet låg på hur underlag för att kunna bedöma effektiva miljöåtgärder för en del av eller ett helt avrinningsområde och identifiera avvägningar mellan miljönytta och tillgång till vattenkraftsel. Totalt har 44 dammar och kraftverk omfattats av projektet.

WSP valdes ut som konsult att genomföra de olika stegen med stöd ifrån projektdeltagarna. I projektgruppen deltog en handfull verksamhetsutövare, länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg, Vattenmyndigheten i Södra Östersjön samt Vattenkraftens Miljöfond.

Under projektets gång tillämpades arbetsmetodiken i PRIOKLIV. Bland annat följande utreddes och analyserades:

  • information om bl.a. hydrologi, elproduktion, reglering, artförekomst, habitat och skyddade områden för varje dämningsområde inom prövningsgrupperna
  • förutsättningar och kostnader för byggnation av fiskvägar, produktionspåverkan av spill, miljöanpassad reglering och utrivning av dammar
  • kvantifierade effekter av miljöåtgärder på hydrologi och ekologi
  • underlag för revidering av statusklassificering och utpekande av undantag och KMV
  • underlag för prioritering av åtgärder utifrån ekologisk nytta i förhållande till påverkan på elproduktion
  • populationsmodellering för nedre delen av Alsterån
  • test av metod för hur undantaget mindre stränga krav skulle kunna tillämpas

Några viktiga lärdomar och framgångsfaktorer som identifierats under pilotprojektets gång är bland annat vikten av enighet kring prioriteringsgrunder för miljöåtgärder, behovet av väl förankrade vägledningar för myndigheterna som ska arbeta med omprövningarna, översyn av miljökvalitetsnormer och statusklassning, och att noggranna hydrologiska utredningar genomförs för att möjliggöra avvägningar mellan påverkan på elproduktion och miljönytta.

Hornsö. Spridningstillstånd enligt Lantmäteriets beslut i ärende LM2019/009345. Fotograf Dag Cederborg, WSP Sverige AB.