close

Synpunkter på vattenmyndigheternas samråd

4 maj, 2021

Fonden har lämnat in sina synpunkter på vattenmyndigheternas samråd och förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft, som avser vattenförekomster med vattenkraft som ska prövas enligt nationell plan för moderna miljövillkor under perioden 2022-2024.

Fokus i Fondens yttrande är den kritiska frågan om undantag och mindre stränga krav, framför allt för vattenkraftverk som inte är klass 1. Samrådsunderlaget saknar redogörelser för dessa utredningar, och Fonden befarar att normsättning skett utan korrekt avvägning mellan miljönytta och samhällsekonomiska kostnader.

För att påvisa vilka möjligheter som finns att utreda frågan om undantag har Fonden till sitt yttrande bilagt förslag på utredningar för undantag i Söderköpingsån, Mieån, Svartån, Ljungan, Tyresån och Ireån. Fonden uppmanar Vattenmyndigheterna att själva utföra liknande analyser för samtliga vattendrag innan normsättning sker.