close

Välkommen på slutseminarium för pilotprojekt Ljungan

19 maj, 2021

Pilotprojektet i älven Ljungan som Vattenkraftens Miljöfond har drivit tillsammans med Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län samt verksamhetsutövare i Ljungan går nu mot avslut. Projektet har syftat till att utarbeta och testa arbetsmetoder för regional samverkan enligt förslag till nationell plan, och till att ta fram underlag för samordnade prövningar i Ljungans huvudavrinningsområde inklusive Gimån.

Under projektets gång har material som är relevant för samverkan i Ljungan och Gimån tagits fram, men också mer generellt gångbart material, exempelvis kring processflödet i omprövningsförfarandet. Projektet har också skapat många värdefulla erfarenheter inför kommande samverkansprocesser.

Den 1 juni hålls en digital slutredovisning av pilotprojektet för externa parter. Under förmiddagen kommer vi få höra om resultaten från projektets olika arbetsgrupper. De har haft fokus på frågor i omprövningen som rör ekologi, kraft- och reglering, kulturmiljö och andra värden, regelverk och processer, samt åtgärder och prioriteringar. I redovisningen ingår också reflektioner kring viktiga lärdomar och rekommendationer baserade på erfarenheterna från projektet, både från projektdeltagarnas och från Vattenmyndighetens sida.  

Vill du delta på slutredovisningen?

Datum: 1 juni
Tid: kl 09-12
Plats: Digital plattform

Anmäl dig genom att skicka ett mail till sara.grettve@vattenkraftensmiljofond.se