close

Revidering av Allmänna villkor för finansiering via Vattenkraftens Miljöfond

10 juni, 2022

Den 2 juni 2022 beslutades om en revidering av Allmänna villkor för finansiering via Vattenkraftens Miljöfond. Revideringarna innebär inga principiella ändringar i villkoren utan endast förtydliganden, och beskrivs i korthet nedan. Nu gällande samt tidigare versioner av Allmänna villkor finns att ta del av här.

Avsnitt 1.2 Grundläggande förutsättningar för finansiering, punkten (a): omformulering för att förtydliga vid vilken tidpunkt en verksamhet behöver uppfylla definitionen av vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel.

Avsnitt 4.2 Beslut om finansiering: språkliga förtydliganden för att bättre beskriva hur beslut om Finansiering hanteras.

Avsnitt 4.6 Begäran om omprövning av beslut: Införande av begreppet Slutligt beslut och förtydligande av vilka beslut som kan omprövas.

Avsnitt 5.4 Återbetalningsskyldighet: tillägg av skrivelse i punkten (c), att om en verksamhetsutövare erhåller en återbetalning eller kompensation för en kostnad för vilken verksamhetsutövaren redan har erhållit finansiering från Fonden, ger detta Fonden rätt att begära att verksamhetsutövaren återbetalar motsvarande belopp till Fonden.

Avsnitt 6 Definitioner: Tillägg av definition för Slutligt Beslut/Slutliga beslut.

Aktuellt