close

Fondens remissvar gällande HaV:s vägledning för förklarande av KMV och bedömning av annat sätt

8 mars, 2022

Den 25 februari lämnade Fonden in ett remissvar på HaV:s förslag till Vägledning för förklarande av kraftigt modifierade ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt.

Fonden ser mycket positivt på vägledningarna, eftersom de krävs för att nationella planen ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. Fonden anser dock att vägledningarna kan förtydligas ytterligare.

Bland annat önskar Fonden att man närmare definierar vissa nyckelbegrepp och att sektorsmyndigheters expertis konsekvent nyttjas i den föreslagna arbetsmetoden. Vägledningen behöver leda till en förutsägbar tillämpning av KMV och bedömning av annat sätt. Bedömningarna måste ske med transparens för att skapa förtroende och acceptans. Osäkerhet och otydlighet riskerar att bli både kostnadsdrivande och tidskrävande. Ambitionen bör vara att målkonflikter kan lösas redan i normsättningsarbetet och under samverkansfasen som föregår omprövningarna av vattenkraftens tillstånd.

Vidare anser Fonden att vägledningen behöver ta hänsyn till de politiska överenskommelser som NAP grundar sig på. En grundläggande förutsättning för att vattenkraftsbranschen genom Fonden ska finansiera vattenkraftens anpassning till moderna miljövillkor är att staten säkerställer att riktvärdet om negativ påverkan på kraftproduktion, definierat till max 1,5TWh, inte överskrids. Fonden önskar att vägledningen i större utsträckning styr mot detta mål.

Hela Fondens remissvar finner du här.