close

Kommentarer till beslut om lagrådsremissen

9 mars, 2018

Idag, fredagen 9 mars presenterade miljöminister Karolina Skog och energiminister Ibrahim Baylan lagrådsremissen som är ett resultat ifrån förhandlingarna i Energiöverenskommelsens genomförandegrupp. I juni 2017 presenterade regeringen en promemoria ”Vattenmiljö och vattenkraft” gällande lagförändringar för att uppnå moderna miljövillkor som nu resulterat i en lagrådsremiss.

Vi tycker att det är bra att ett förslag till beslut har kommit om vilka förutsättningar som ska gälla för att myndigheterna ska kunna ta fram en nationell plan för att uppnå moderna miljövillkor i den svenska vattenkraften. En plan som innehåller en avvägning mellan miljö- och energiintressena är helt central för att branschen ska få den förutsägbarhet som är nödvändig för att uppnå moderna miljövillkor och för att kunna utveckla vattenkraften. En avvägning mellan miljö och energi kommer leda till en större ekonomisk börda för de mindre vattenkraftsproducenterna. Detta är en av anledningarna till att de 8 största vattenkraftsproducenterna kommer att etablera Vattenkraftens Miljöfond för att solidariskt bidra till finansieringen av hela omställningen. Tidigare har HaVs – och vattenmyndigheten tillsammans med Energimyndigheten kommit fram till att en omställning till moderna miljövillkor ska kunna uppnås inom ramen för max 1,5 TWhs påverkan på vattenkraftproduktionen. Vattenkraftens Miljöfond kommer etableras utifrån dessa förutsättningar.

De 8 företag som står bakom Vattenkraftens Miljöfond, svarande för 95% av den totala vattenkraftproduktionen i Sverige är väl förberedda för bildandet av fonden. Ett aktieägaravtal förväntas bli undertecknat i slutet av april. Efter riksdagsbeslut kommer fonden byggas upp under hösten 2018 för att i början av 2019 vara klara för att ta emot ansökningar för finansiering ifrån fonden. Den nationella planen kommer innehålla en tidsplanering för all omprövningar, en tidsplan som fonden även kommer att följa.

Då riksdagsbeslutet har tagits vad gäller den kommande propositionen för att uppnå moderna miljövillkor kommer myndigheternas arbete med en nationella plan att påbörjas. Många myndigheter är involverade i den svenska vattenförvaltningen och vi förväntar oss att alla kommer jobba i linje med intentionerna i den nya lagen. En del frågor i denna komplicerade process kommer att behöva ses över och vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete för att på ett effektivt sätt uppnå de moderna miljövillkoren.

Se vidare regeringens pressmeddelande.