close

Information om paus för nya anmälningar till Vattenkraftens Miljöfond

12 april, 2024

Vattenkraftens Miljöfond startades som ett initiativ från energibranschen för att finansiera miljöåtgärder för att Sveriges vattenkraftverk ska leva upp till moderna miljövillkor. Brister i lagstiftningen och myndigheternas tillämpning av den styr idag mot ineffektiva åtgärder som riskerar balansen mellan miljönytta och tillgång till el från vattenkraften. Nu har ägarna till Vattenkraftens Miljöfond beslutat att från och med 1 maj 2024 pausa möjligheten att inkomma med nya anmälningar till fonden och samtidigt göra en översyn av villkoren för fonden.  

Bakgrund till beslutet är att det idag saknas förutsättningar att genomföra miljöprövningar enligt den ram som förelåg när fonden bildades 2018; effektiva prövningar, max 1,5 TWh produktionsbegränsning samt en totalkostnad för fonden på 10 miljarder SEK (2018 års värde).

Fondens ägare kommer därför att genomföra en större översyn av de allmänna villkoren för att säkerställa att fondlösningen fortsatt ska vara aktuell under hela perioden som omprövningen för moderna miljövillkor genomförs.

Översynen ska ske skyndsamt med syftet att ansvarsfullt värna fondens förutsättningar att finansiera miljöåtgärder i svensk vattenkraft. Fonden kommer att vara tillfälligt stängd för nya anmälningar under den tid som översynen av de allmänna villkoren genomförs.

När fonden nu tillfälligt stänger för nya anmälningar så innebär det att de som idag har möjlighet att anmäla (verksamheter i prövningsgrupper fram till och med februari 2027) behöver inkomma med sin anmälan senast den 30 april för att kunna hanteras under fondens paus. Gör man det är verksamheten anmäld och kan antas till fonden om den uppfyller de grundläggande förutsättningarna för finansiering. Mer information om hur en anmälan görs och länk till anmälningsformuläret återfinns här.

De verksamhetsutövare som redan har anmält sin verksamhet till fonden, enligt då rådande allmänna villkor, påverkas inte av att fonden tillfälligt har stängt sin anmälan. Projekten som redan pågår pausas inte från fondens sida.

Vid frågor, kontakta oss på Vattenkraftens Miljöfond enligt nedan:
E-post: info@vattenkraftensmiljofond.se
Växel: 031-320 44 99