;
close

Processplanen

Tillsammans med din projektledare på Fonden ska du ta fram en processplan. Processplanen beskriver vad som behöver göras för att förbereda och skriva din ansökan till domstolen.

Den ska innehålla information om vilka undersökningar och utredningar som ska göras, vilka leverantörer som ska anlitas och hur mycket det får kosta. Det är utifrån processplanens budget som du sedan kan söka om utbetalning från Fonden för kostnader relaterade till din domstolsansökan och själva prövningen.

Processplanen görs i Bubblan och består av tre textfält samt olika budgetrader för de utgifter du kommer att söka ersättning från Fonden för. De tre fälten är bakgrund/intention, samordningsmöjligheter och uppdragsbeskrivning leverantörer.

Bakgrund/intention

I den här rutan ska du fylla i bakgrunden för kraftverket och/eller dammen. Beskriv gärna kortfattat lite om kraftverkets tillkomst, eventuella utbyggnationer och lite om kraftverksområdet i stort. Beskriv även om några förändringar i drift har genomförts eller planeras.

Beskriv gärna nyckelvärden om det är något som har kommit upp till ytan och som inte redan registrerats i uppgiftsfliken i Bubblan. Detta kan till exempel vara att närområdet kring vattenkraftverket har höga kulturmiljövärden eller bra biotop för hotade arter såsom flodpärlmussla.

Slutligen ska du beskriva med vilken inriktning du kommer gå vidare. Skriv tydligt din avsikt med omprövningen, om du till exempel riktar in dig på att få ett nytt tillstånd eller genomför en tillståndsprövning för utrivning av kraftverket. Skriv bakgrunden till ditt beslut.

Samordningsmöjligheter

Här ska du skriva om det finns möjligheter till samordning med andra kraftverksägare upp- eller nedströms ditt verk som ni kommit fram till under samverkan eller som ni själva valt att göra. Det kan exempelvis vara att ni gör gemensamma utredningar eller samkör era leverantörer för att göra arbetet mer kostnadseffektivt.

Uppdragsbeskrivning leverantörer

Här skriver du en kortfattad beskrivning över vad leverantörerna ska göra och leverera. Vad ingår i deras uppdrag och vilken slutprodukt förväntar du dig? Informationen är viktig för att kunna bedöma om budgeten som anges är realistisk eller inte samt om slutprodukten kan väntas uppnå tillräcklig standard för det underlag som domstolen förväntas begära.

Kontotyp och kontonummer

Fyll i det kontotyp samt kontonummer för det konto som du önskar få ersättningen från fonden utbetald till.

OBS! Notera att vi enbart kan göra utbetalningar till Plusgiro eller bankgiro!

Preliminär tid för ansökan till domstol

Här vill vi att du ska ange ungefärligt datum för när du har tänkt att lämna in din ansökan till domstol.

Budgetrader

Efter att du har fyllt i textrutorna ska alla förväntade kostnader som ersätts av fonden anges i budgetraderna. Det är viktigt att du fyller i detta noggrant. De summor och kostnadsrader som fylls i här ligger till grund för vad som du kommer att kunna få ersättning för. Det underlag som du baserar budgeten på ska laddas upp under fliken dokument i Bubblan. Detta kan till exempel vara anbud från konsulter och jurister.

Fick du svar på din fråga?