;
close

Fondens A till Ö

Det är många ord och begrepp att hålla ordning på under processens gång. Därför har vi samlat ihop dem i en egen ordlista.

<< Tillbaka till Så funkar det

A

Allmänna villkor
Allmänna villkor för finansiering via Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB som finns tillgängliga på Fondens hemsida.

Alternativregeln
Fondens alternativa regel för ersättning för produktionsbegränsningar vid avveckling av mindre anläggningar, som verksamhetsutövaren kan välja om den vill ha ett fast belopp belopp lika för alla verksamhetsutövare och anläggningar samt en rörlig ersättning per årskilowattimme.

Anläggning
Anläggning som bedriver vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel.

Anläggningsnamn
Vattenkraftverkets eller dammens namn i myndighetssammanhang.

Avveckling
Se Utrivning.

B

Beppe
Fondens beräkningsmodell för beräkning av produktionsbegränsningar på grund av genomförande av miljöåtgärder.

Beräkningsmodell för produktionsförlust
Se Beppe.

Bubblan
Fondens system för hantering av projekt och ansökningar. I Bubblan sker all skriftlig kommunikation och dokumentation kring projektet.

D

Dammhöjd
Höjdskillnaden mellan dammens grundläggningsnivå och dess krön.

Deldom
Dom från mark- och miljödomstolarna där domstolen skjutit upp avgörande av slutliga villkor för verksamheten under en s.k. prövotid.

Dom
Dom från mark- och miljödomstolarna där alla frågor slutligt avgjorts.

Domstol
Avser tillämplig mark- och miljödomstol.

Domstolsprövning
Avser domstolsprövning inför domstol avseende anpassning av Verksamhetsutövarens vattenkraftsverksamhet till moderna miljövillkor.

E

Egenförbrukning
Förbrukning av egenproducerad el lokalt på den egna fastigheten, och som inte matats ut på det allmänna elnätet.

Elcertifikat
Utfärdade certifikat med storlek på 1MWh för anläggningar som är godkända och registrerade i Energimyndighetens elcertifikatssystem Cesar.

Elprisscenario
Vid värdering av produktionsbegränsning används ett nominellt, årligt, framtida elprisscenario för Nord Pools systempris. Scenariot hämtas från Nasdaq och uppdateras varje kvartal.

Ersättningsgilla kostnader
Godkända kostnader för miljöåtgärder, för vilka Miljöfonden ersätter 85% samt de kostnader för produktionsbegränsningen som överstiger 5% av normalårsproduktionen. [1] Allmänna villkor 4.4: ”Med andra ord utgår inte Finansiering för den fulla kostnaden för sådana poster som är ersättningsgilla, utan en ”självrisk” tillämpas.”

F

Fallhöjd
Avser nettofallhöjden, dvs höjdskillnaden mellan inloppet till kraftverket och utloppet.

Finansiering
Avser tilldelning av medel, till verksamhetsutövare för kostnader och/eller intäktsbortfall som orsakas av miljöåtgärder som krävs för att förena produktion av vattenkraftsel med moderna miljövillkor.

Flödesförlust
Spill av vatten (på grund av genomförd miljöåtgärd) som inte ger upphov till någon vattenkraftproduktion.

Frikraft
Frikraft är ett avtal mellan fastighetsägare och elproducent om upplåtelse av fallrätt i utbyte mot att elproducenten tillhandahåller elkraft. Avtalet kan ge innehavaren ett visst antal kilowattimmar fritt och ibland också vissa avgifter fritt eller rabatterade.

Förmögenhetsförlust
Med förmögenhetsförlust menas direkt ekonomisk skada för ditt företag.

Förnyelsekostnader
Reinvesteringar, d.v.s. kostnader som avser anläggningsdelar med lång livslängd.

G

Genomförandeplan
Avser den skriftliga plan för genomförande av åtgärder som ska underställas Vattenkraftens Miljöfond för godkännande som ett villkor för Finansiering.

H

Huvudregeln
Fondens huvudregel för beräkning av ersättning för produktionsbegränsningar, se 3.4.2 i Allmänna villkoren för mer information.

Högspänning (HSP)
Elektrisk spänning större än 1 000 V växelspänning eller 1 500 V likspänning.

I

Installerad effekt
Den nominella märkeffekten på de aggregat som är tillgängliga för drift och ej avställda.

K

Kraftekvationen
Ekvationen för att beräkna den genererade elektriska effekten eller produktionen från en vattenkraftsturbin med tillhörande generator med utgångspunkt ifrån vattenflödet genom turbin, fallhöjden för vattnet, den totala verkningsgraden för den aktuella turbinen och generatorn, gravitationen (samt drifttiden för att beräkna elproduktionen).

Kraftverksdamm (intilliggande)
Med kraftverksdamm avses damm i direkt anslutning till kraftverket, som har ett ägarsamband och ett tekniskt samband.

L

Laga kraft
En dom som vunnit laga kraft kan inte längre överklagas. Domen vinner laga kraft när tiden för överklagande har gått ut.

Lågspänning (LSP)
Elektrisk spänning om högst 1 000 V växelspänning eller högst 1 500 V likspänning.

M

Mark- och miljödomstolarna
Avser de fem mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen. För mer information om mark- och miljödomstolarna, se https://www.domstol.se/

Miljöåtgärder
Avser åtgärder för att uppnå moderna miljövillkor som utdöms av domstol för att uppnå den aktuella miljökvalitetsnormen.

Minsta turbinvattenföring
Det lägsta flödet som kan utnyttjas i turbinerna för elproduktion, antingen enligt tillverkningsuppgifter eller verksamhetsutövarens egen driftsstrategi.

Mintappning/Minimitappning
Krav enligt dom om hur stort flöde som ska tappas oavsett produktionsmöjligheterna i vattenkraftverket. Mintappning kan ske förbi vattenkraftverket eller genom kraftverket samtidigt som produktion kan ske eller en kombination av båda.

Moderna miljövillkor
Avser tillämpliga bestämmelser i miljöbalken (1998:808) samt förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken och som reglerar krav på vattenkraftsproduktion respektive kvalitetskrav på vattenmiljön inklusive Sveriges EU-rättsliga åtagande enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder inom vattenpolitikens område, såsom regelverket implementerats i svensk rätt.

N

Nationella planen/NAP
Avser den nationella planen för Moderna Miljövillkor som omnämns i Regeringens proposition 2017/18:243 Vattenmiljö och vattenkraft och som framgår av 11 kap. 28 § miljöbalken.

Normalårsproduktion
Årsmedelvärdet av de senaste 15 årens faktiska elproduktion.

Nätkostnad
Kostnader som en verksamhetsutövare behöver betala till elnätsföretaget för överföring av el.

Nätnytta/nätintäkt
När du matar in din överskottsel till elnätet minskar elnätsföretagets kostnad för att överföra el. Det beror till exempel på att förlusterna i nätet minskar och det kan vara möjligt att utnyttja kapaciteten på ett mer effektivt sätt när elen produceras närmare användaren. Ersättningen för nätnyttan beror delvis på elpriset eftersom nätägaren, utan den producerade elen, skulle vara tvungna att handla in el för att balansera förlusterna i nätet.

O

Omprövningsorgan
Hos Omprövningsorganet kan verksamhetsutövaren begära att vissa negativa beslut från Vattenkraftens Miljöfond, dvs. som går Verksamhetsutövaren emot, ska omprövas. Omprövningsorganet är fristående i förhållande till fonden.

Omställningskostnader
Kostnaderna för genomförande av miljöåtgärder för att uppnå moderna miljövillkor avseende såväl kostnader för projektledning, utredning, processkostnader, entreprenadkostnader, konsultkostnader och kostnader för produktionsbegränsningar.

P

Processplan
Avser den skriftliga plan för processen inför en ansökan om Domstolsprövning och Domstolsprövning som ska godkännas av Vattenkraftens Miljöfond som ett villkor för Finansiering.

Produktionsbegränsning
Avser produktionsförluster och produktionsbegränsningar av fortvarig karaktär (inklusive till följd av utrivning) och som uppkommer till följd av anpassning till moderna miljövillkor och som beräknas enligt vad som anges i avsnitt 3.4.2 i Allmänna villkoren. 

Prövningsgrupp
Avser en grupp verksamheter för produktion av vattenkraftsel som kan påverka en och samma vattenförekomst, vattendrag eller avrinningsområde på ett sådant sätt att verksamheterna bör prövas i ett sammanhang.

Prövningstid
Tidpunkten då en vattenverksamhet ska prövas i domstol enligt nationella planen för omprövning av vattenkraft.

Prövningstillstånd
Mark- och miljööverdomstolen kan ge prövningstillstånd, dvs ta upp frågan för ny prövning, om det:
kan finnas anledning att ändra mark- och miljödomstolens avgörande;
behövs för att Mark- och miljööverdomstolen bättre ska kunna bedöma om mark- och miljödomstolen dömt rätt;
är viktigt att Mark- och miljööverdomstolen prövar målet för att mark- och miljödomstolarna ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor;
annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.
Högsta domstolen får endast meddela prövningstillstånd om
det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller
det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Prövotid
Domstolen har i deldom meddelat att verksamhetsutövaren under en angiven tidsperiod ska utreda vidare någon fråga innan domstolen kan meddela slutliga villkor i en dom. Den angivna tidsperioden kallas prövotid.

R

Regional samverkansprocess
Se Samverkan.

Reglerbidrag
Hur ett kraftverk bidragit till att öka eller minska effektbidraget beroende på variationerna i efterfrågan på el och på variationerna i elproduktion från andra källor i elsystemet.

Reglerförmåga
Den tekniska möjligheten att reglera kraftverket inom ramen för gällande villkor.

Regleringsdamm
Dammar som ej är i direkt anslutning till kraftverket men har ett tekniskt samband med kraftverket, och som anläggningsägaren har rådighet över.

Retroaktivt projekt
Projekt registrerade hos Vattenkraftens Miljöfond som avser en anläggning som har fått ett föreläggande om att söka tillstånd och ansökt om prövning i domstol tidigast 1 december 2015.

S

Samverkan
Avser den regionala samverkansprocess där länsstyrelserna, berörda verksamhetsutövare, övriga myndigheter, kommuner och intresseorganisationer ska hantera och analysera gemensamma frågeställningar avseende miljö- och reglermässiga samband och hur olika åtgärder påverkar varandra inom avrinningsområdet samt få fram ett samlat underlag som kan ligga till grund för prövningarna.

Självrisk
Andel av de ersättningsgilla kostnaderna som verksamhetsutövaren står för, dvs 15% av kostnaderna för miljöåtgärder samt de första 5% av produktionsbegränsningen av normalårsproduktionen.

Slukförmåga
Det högsta flödet som kan tillgodogöras i turbinerna för elproduktion enligt tillverkningsuppgifter eller verksamhetsutövarens egen driftsstrategi.

Snurran
Fondens värderingsmodell för beräkning av ersättningen för produktionsbegränsningar.

Spill
Flöde som spills förbi kraftverket i naturfåra, fiskvandringsväg eller liknande som inte ger upphov till elproduktion.

Stationskorrigerad vattenföring
SMHIs uppgifter för modellerade flöden i den aktuella geografiska punkten.

Strömkraftverk
Om man har laglig och fysisk möjlighet att spara ett dygns tillrinning motsvarande kraftverkets slukförmåga anses kraftverket kunna reglera bort eventuell verkningsgradsförlust vid produktionsminskning och är då per Fondens definition INTE ett strömkraftverk.

U

Uppstartsbidrag
Inledande finansiering från Fonden för vilken kostnaden kan tas innan en processplan har tagits fram och godkänts.

Ursprungsgaranti
Utfärdade certifikat med en storlek på 1 MWh för anläggningar som är godkända och registrerade i Energimyndighetens system för ursprungsgarantier

Utdömda åtgärder
De åtgärder, t.ex. anlägga en fisktrappa, som verksamhetsutövaren ska vidta enligt dom från mark- och miljödomstolarna.

Utnyttjandefaktor
Ett mått på hur vattenkraftverket utnyttjar prisläget på el, i förhållande till genomsnittet för landets samtliga vattenkraftverk.

Utrivning
När tillstånd till verksamhetens återkallas eller verksamhetsutövaren frivilligt ansöker om att få riva ut/avveckla anläggningen.

V

Vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel
Avser en vattenverksamhet som innebär vattenreglering, vattenbortledning, vattenöverledning eller annan påverkan på vattnets flöde och 1. är avsedd för produktion av el genom omvandling av energin i strömmande vatten, eller 2. där det kan visas att verksamheten, när den påbörjades, var avsedd för sådan produktion.

Verkningsgradsförändring/verkningsgrad
Mått på hur hur effektiv tex en turbin är, dvs hur stor del i % av rörelseenergin i vattnet som matas in i en turbin som omvandlas till elektrisk energi. Oftast en uppgift ifrån tillverkaren. Verkningsgraden varierar beroende på vattenflödet genom turbin vilket ofta åskådliggörs i en verkningsgradskurva. Detta innebär att en miljöåtgärd där vattenflödet förändras pga av tex spill förbi turbin medför en förändrad elproduktion beroende på dels flödesförändringen i sig, dels på verkningsgradsförändringen.

Verksamhetsutövare (VU)
Avser en utövare av Vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel i Sverige med eller utan tillstånd som söker Finansiering genom Vattenkraftens Miljöfond.

Värderingsmodell för produktionsbegränsning
Se Snurran.

Ö

Överklagande
Om man är missnöjd med mark- och miljödomstolens dom kan man klaga på den till Mark- och miljööverdomstolen. På samma sätt kan Mark- och miljööverdomstolens dom överklagas till Högsta domstolen. För överklagande krävs dock prövningstillstånd.

Fick du svar på din fråga?