close

Förfrågningsunderlag för arbeten inom genomförandet

Inför genomförandet av de utdömda åtgärderna behöver du som verksamhetsutövare fundera över hur du tänker dig att genomförandet av de åtgärder som dömts ut i domstol ska gå till. Till exempel om du tänker dig att arbeten ska göras som en eller flera entreprenader och om du behöver köpa in annat stöd under genomförandet av arbetet.

Fondens krav
I ersättningsguiden och här på Fondens hemsida går det bland annat att läsa om vilka delar som Fonden finansierar av genomförandet, vilka krav Fonden ställer på underlag för val av leverantör och vilka underlag som krävs när du ansöker om utbetalningar från Fonden. Ett generellt tips är att i förfrågan hänvisa till Fondens information till leverantörer, där vi har samlat information som kan vara bra för en leverantör att känna till innan de lämnar sitt anbud.

Kom ihåg att du som verksamhetsutövare i enlighet med Fondens allmänna villkor ska säkerställa att åtgärderna du begär finansiering för genomförs på ett kostnadseffektivt sätt. Ersättning utgår endast för styrkta, skäliga och marknadsmässiga kostnader som finns med i en genomförandeplan. Det är i genomförandeplanen som möjligheterna till ersättning regleras. Kostnader som uppkommit och arbete som utförts innan det finns en av Fonden attesterad genomförandeplan i vilken kostnaden är budgeterad ersätts ej.

Det är du som verksamhetsutövare som är byggherre för de arbeten som skall utföras. Det är du som ansvarar för att sköta beställning, uppföljning och kommunikation med leverantörerna. Det är också ditt ansvar att se till att leverantörerna uppfyller Fondens krav på leverantörer samt att arbeten utförs enligt lagar och regler som gäller, t.ex. kring säkerhet och arbetsmiljö på byggarbetsplatsen.

Planering inför genomförande
Innan du börjar arbetet med genomförandet av åtgärder är det viktig att tänka igenom och planera hur det skall utföras. Beroende på omfattning av de åtgärder som dömts ut i domstol kan det bli aktuellt att anlita en eller flera leverantörer. Läs igenom domen noga för att se vilka åtgärder och villkor som dömts ut samt förutsättningarna för genomförandet av de arbeten som ska planeras.

Det är även viktigt att tänka över när i tiden arbeten behöver utföras. Detta kan finnas reglerat i domens villkor. Det kan också finnas krav på att vissa underlag ska tas fram innan arbetet kan påbörjas, t.ex. kontrollprogram för genomförandet, att Länsstyrelsen ska godkänna åtgärdsutformningen eller att du behöver inhämta andra tillstånd såsom rivningslov från kommunen.

Konsultstöd för genomförandet
Ibland kan det vara bra att börja med upphandling av konsultstöd och/eller extern projektledning för att få hjälp att planera arbetet innan själva genomförandet av entreprenadarbetet startar. En konsult eller extern projektledare kan hjälpa dig att kartlägga vad som behöver göras, till exempel om det behövs ytterligare utredningar, projektering eller detaljplanering innan genomförande kan börja. De kan också hjälpa till med att ta fram förfrågningsunderlag som du sedan kan skicka ut till de leverantörer du vill ska lämna offert på att utföra arbetet.

Det kan även vara så att du under arbetets gång behöver stöd att ta fram uppdaterade eller nya handlingar vilket är något som konsult eller projektledare kan ge stöd i. De kan också medverka vid eller hålla i en slutbesiktning med entreprenören.

Exempel på hur en förfrågan kan struktureras för konsultstöd inför domstolsprocessen finns tillgänglig på Fondens hemsida. Strukturen i denna går även att använda om du behöver ta in stöd från teknik- och miljökonsult eller projektledare under genomförandefasen.

Att tänka på när du skriver förfrågningsunderlag för entreprenadarbeten
Ett förfrågningsunderlag kan omfatta hela genomförandet med alla delar från planering och projektering av arbetet till godkänd slutbesiktning av det som utförts ifall du vill lägga ut genomförandet på en och samma leverantör. Alternativt kan du dela upp genomförandet i olika arbetsmoment eller faser och fråga olika leverantörer för de olika delarna av genomförandet. Tänk på att det behöver vara klarlagt vem som har ansvar för vad om delar av arbetet görs av olika leverantörer.

Beroende på omfattningen på arbetet som ett förfrågningsunderlag gäller kan det behöva innehålla olika handlingar. Exempelvis kan man behöva lägga med ritningar på hur åtgärderna ska se ut, lista potentiella arbetsmiljörisker eller bifoga tidigare utredningar som underlag till förfrågan.

Vid utformning av förfrågningsunderlag för entreprenadarbeten är det lämpligt att utgå från befintliga branschdokument. I byggbranschen används vanligtvis standardavtal för byggtekniska konsulter och entreprenadupphandlingar. Vid till exempel utförandeentreprenader används som regel Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04), och vid totalentreprenader används Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten (ABT 06).

Mer information om upphandling av entreprenader och olika entreprenadformer finns bland annat på Upphandlingsmyndighetens hemsida. Informationen på hemsidan handlar om offentliga upphandlingar, men mycket av detta kommer även vara relevant för dig som verksamhetsutövare även om du är privatperson eller har ett privatägt bolag.

Tänk även på att du som byggherre har det grundläggande ansvaret för bland annat arbetsmiljön, samt att de leverantörer som anlitas är seriösa bolag som betalar skatt och följer lagar och regler i olika byggskeden. Kom ihåg att inkludera dessa krav i förfrågningsunderlaget som du skickar ut till leverantörerna. Mer information om ansvar vid byggnads- och anläggningsarbete finns att läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Fick du svar på din fråga?