close

Krav på leverantörer, konsulter och entreprenörer

1. För att säkerställa kvaliteten på arbetet som leverantörerna utför ska du:

  • Ta referenser på de leverantörer du vill arbeta med från tidigare beställare. Den leverantör du väljer att anlita ska ha referenser och erfarenhet från liknande uppdrag.

2. För att vi ska anse att dina kostnader är marknadsmässiga ställer vi krav på att du:

  • I de fall då jobbets totala kostnad beräknas överstiga ett prisbasbelopp (aktuellt prisbasbelopp hittas på SCBs hemsida), tillfråga två till tre bolag om offert för att göra jobbet, alternativt annonsera om en upphandling. Inkomna offerter och motiv till val av leverantör ska laddas upp i Bubblan oavsett jobbets totala kostnad. Observera att ingen ersättning utgår till företag som ägs av dig själv eller av en närstående. Med närstående avses föräldrar, far- och morföräldrar, make, barn, make till barn, barnbarn, make till barnbarn, syskon, make till syskon, syskonbarn och syskons barnbarn. Ersättning utgår inte heller vid interna köp inom en koncern.
  • Vid avrop mot ramavtal ska avtalet laddas upp i fliken ”Dokument” i Bubblan. I dokumentets namn bör det framgå att det rör sig om ett ramavtal, samt med vilken leverantör. Vid avrop mot ramavtal ska det finnas en kostnadsuppskattning för det avropade uppdraget. Även vid avrop gäller punkten ovan och om möjligt ska ramavtalet konkurrensutsättas. Om konkurrensutsättning inte är möjlig behöver du kunna visa för oss hur upphandlingen gick till, vilka andra anbud som kom in i upphandlingen, och hur valet av leverantör motiverats. Om upphandlingen inte täcker det aktuella uppdraget eller inte uppfyller kraven på marknadsmässiga kostnader och kvalitet kan vi be dig göra en ny upphandling.

3. För att vi ska betala ut ersättning är det viktigt att vi kan verifiera att pengarna går till seriösa bolag som betalar skatt och följer lagar och regler. Därför ska du:

  • Ställa krav på att entreprenörer för elektronisk personalliggare. Det går att skriva över allt ansvar på entreprenören för detta. Vi ber dig då att notera numret på den anmälda arbetsplatsen så att du kan fylla i detta i din genomförandeplan.  
  • Ställa krav på att arbetsplatsen ska följa ID06. 

4. För att vi ska veta att fakturorna berör rätt projekt ska du:

  • Se till att det förs dagbok på arbetsplatsen, den ska du ladda upp i Bubblan när du ansöker om ersättning. Dagboksliknande anteckningar gäller även för konsulter, det ska vara tydligt vilket arbete som utförts av vem och vilken dag.
  • Se till att det är en bra och tydlig märkning på fakturorna, enligt instruktionerna i detta dokument.

5. Om du anlitar ett företag som har utländsk arbetskraft ska du också ställa krav på att de ska kunna visa var de är socialförsäkrade samt att de följer lagar och regler i Sverige, detta gör du genom att ställa krav på:

  • Att utländska arbetare kan visa upp ett A1-intyg och utstationeringsintyg från Arbetsmiljöverket utöver ID06.

6. Tänk även på att du som byggherre har det grundläggande ansvaret för att se till att alla tänker på arbetsmiljön i olika byggskeden. Du utser byggarbetsmiljösamordnare och har ett back-up-ansvar för att dessa utför sina arbetsuppgifter. Du kan skriva över hela eller delar av ditt ansvar till en uppdragstagare, läs mer om detta på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Fick du svar på din fråga?