close

Ersättningsgilla kostnader

Fonden ersätter kostnader som har överenskommits i process-/genomförandeplan. Förtydliganden av dessa kostnader och hur de ersätts finns nedan. Avdrag för självrisk enligt Allmänna villkor görs och beräknas automatiskt i Bubblan.

Godkända kostnader, processplan

 • Som huvudregel ersätter Fonden kostnader som uppstått i samband med omprövning av tillstånd.
 • Vid tillståndsprövning ersätter Fonden de kostnader som även hade uppstått under en omprövningsprocess.
 • Vid omprövning kombinerat med en tillståndsprövning för att utöka verksamheten ersätts de kostnader som härrör till omprövningen.
 • Om ingen tydlig uppdelning kan göras mellan omprövning/tillståndsprövning tillämpas en schablonmässig bedömning av hur stor andel av kostnaden som är ersättningsgill utifrån vilken typ av prövning som ska göras.
 • Från samtliga kostnader avgår självrisk om 15% i enlighet med Fondens allmänna villkor.

Godkända kostnader, genomförandeplan

 • Under genomförandet görs ingen skillnad på vilken typ av prövning som genomförts, utan samtliga kostnader listade nedan ersätts efter avdrag för självrisk om 15% i enlighet med Fondens allmänna villkor.
 • Notera att Fonden enbart ersätter kostnader som krävs för att i domstol ställda miljövillkor ska kunna uppfyllas.

Miljöutredningar mm

 • Kompletterande miljöutredningar och fältundersökningar.
 • Förprojekteringar och projektering för genomförande av miljöåtgärder.

Projektledning

 • Extern projektledning för genomförande av miljöåtgärder.  

Entreprenad

 • Projekteringar.  
 • Entreprenad för genomförande av miljöåtgärder.
 • Inköp av material samt hyra av maskiner och verktyg ersätts mot kvitto.

Juridik

 • Kostnader för juridiskt ombud som tillkommer efter dom.

Produktionsbegränsningar
Fonden ersätter framtida förluster för produktionsbegränsningar, i det fall begränsningen uppstått på grund av åtgärder som utdömts i domstol för att anpassa verksamheten till moderna miljövillkor. Mer information om hur beräkning av produktionsbegräsning och värderingen av dessa sker kan du läsa här.

Administrativa kostnader

Följande kostnader kan uppstå både i koppling till processplanen och till genomförandeplanen.

Resekostnader

För att utbetalning ska erhållas för resekostnader ska det tydligt framgå resesätt, avreseort och destination samt datum. För att resekostnader ska ersättas ska de uppfylla fondens allmänna villkor avseende kostnadseffektivitet, skälighet och marknadsmässighet. För resekostnader avgår en självrisk om 15%.

Kostnader för kost och logi

Kostnader för kost och logi ersätts av Fonden med faktiska kostnader minus självrisk om 15%, förutsatt att dessa bedöms uppfylla fondens allmänna villkor (styrkta, skäliga och marknadsmässiga). Av underlaget ska det framgå var och vilka datum som övernattningen har ägt rum.

Utlägg

För att utbetalning ska erhållas för utlägg ska kvittokopia bifogas och det ska tydligt framgå vad utlägget avser. Självrisk om 15% dras av från det ersättningsgilla beloppet.

Exempel på kostnader som inte ersätts av Fonden

Vattenkraftens Miljöfond ersätter inte kostnader för:  

 • Kostnader som inte ska finansieras av Fonden enligt Fondens Allmänna villkor och dess kompletterande riktlinjer. 
 • Kostnader som inte är av kostnadstyp som inkluderats i den med Fonden framtagna process- eller genomförandeplanen.  
 • Kostnader som överskrider den i process-/genomförandeplan överenskomna budgeten, så till vida att dessa kostnader inte kan motivera att en ny version av process-/genomförandeplan görs.
 • Kostnader för egen tid, det vill säga den tid du som verksamhetsutövare själv lägger ned.
 • Kostnader för vilka finansiering tillhandahålls av annan part.  
 • Kostnader för vilka finansiering redan utbetalts.  
 • Kostnader för kulturmiljöåtgärder.
 • Kostnader relaterade till egenkontroll, t.ex. framtagande av kontrollprogram och genomförande av kontrollprogram.
 • Mervärdesskatt, oberoende av om verksamhetsutövaren bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet eller inte.  
 • Tillsynsavgifter.
 • Myndigheters rättegångskostnader vid tillståndsprövning.
 • Motpartens rättegångskostnader vid tillståndsprövning.
 • Sanktionsavgifter för brott mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter, oavsett om det är sanktionsavgifter för dig som byggherre, eller för BAS-P, BAS-U eller entreprenören som arbetsgivare.
 • Kontrollavgifter från Skatteverket för brott mot lagen om elektronisk personalliggare.
 • Räntekostnader för förfallen faktura, påminnelseavgift eller inkassokostnader.  
 • Köp av maskiner och verktyg.
 • Köp av tjänst eller material från firma som ägs av närstående eller bolag inom samma koncern.

Fick du svar på din fråga?