close

Frågor och svar om Fondens paus

Vilket beslut har tagits?

 • Från den 1 maj 2024 är möjligheten att inkomma med föranmälan till Vattenkraftens Miljöfond tillfälligt stängd, detta gäller tills vidare. Beslutet är fattat av fondensägare.

Vad är anledningen till detta beslut?

 • Idag saknas förutsättningar att genomföra miljöprövningar enligt den ram som förelåg när fonden bildades; effektiva prövningar, max 1,5 TWh produktionsbegränsning samt en totalkostnad för Fonden på 10 miljarder SEK (2018 års värde).
 • Fondens ägare kommer därför att genomföra en större översyn av de allmänna villkoren då förhållandena är annorlunda jämfört med när fonden bildades. Denna översyn är viktig för att fondlösningen ska vara fortsatt aktuell under hela perioden som omprövning för moderna miljövillkor genomförs.
 • Målsättningen är att den större översynen av de allmänna villkoren ska genomföras skyndsamt.
 • Syftet är att ansvarsfullt värna fondens förutsättningar att finansiera miljöåtgärder i svensk vattenkraftunder hela förloppet som förväntas ta ca 20 år att genomföra.

Hur länge kommer fonden att vara stängd?

 • Fonden kommer att vara tillfälligt stängd för anmälan under den tid som översynen av de allmänna villkoren genomförs.
 • Ambitionen är att detta ska ske skyndsamt.

Vad gäller för de verksamheter som kan anmäla sig nu men som inte hunnit med?

 • Enligt tidigare version av de allmänna villkoren kan verksamheter anmäla sig till fonden tidigast 36 månader innan prövningstiden som anges för den aktuella prövningsgruppen i bilaga till förordning (1998:1388) om vattenverksamheter. Prövningstiderna är antingen angivna till februari eller september, så om en prövningsgrupp exempelvis har prövningstid i februari innebär det att det går att anmäla den från och med den 1 februari tre år innan.
 • När fonden nu tillfälligt stänger för anmälan så innebär det att de som idag har möjlighet att anmäla sig (verksamheter i prövningsgrupper med prövningstid fram till och med februari 2027) behöver inkomma med sin anmälan senast den 30 april 2024. Då är verksamheten anmäld och kan antas till fonden om den uppfyller grundläggande förutsättningar för finansiering.
 • De verksamheter som ska ge in ansökan för omprövning till domstol inom 36 månader men som ännu inte gett in en anmälan har fått information om att de kan inkomma med sin anmälan t.o.m. 30 april.
 • De som inte inkommer med en anmälan innan 30 april kommer inte att kunna antas förrän den tillfälliga pausen av föranmälningar är avslutad. Det samma gäller för verksamheter med kommande prövningstider för vilka anmälan ännu inte öppnat, så länge fondens paus pågår.

Fick du svar på din fråga?