close
Fråga

Vilka dammar räknas som ”tillhörande dammar”?

Svar

För att en damm ska klassas som en tillhörande damm till en vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel krävs att den uppfyller kriterierna som ges av Miljöbalken 11 kap 6 §, andra stycket:

”Verksamheter enligt första stycket ska anses utgöra en och samma verksamhet om de bedrivs med vattenanläggningar som direkt eller genom andra vattenanläggningar är tekniskt sammankopplade med varandra och har ett miljö- och verksamhetsmässigt samband.”

Detta innebär att en damm kan ingå i vattenverksamheten som t.ex. ett kraftverk eller en annan damm utgör ifall det finns en koppling mellan anläggningarna tekniskt, miljömässigt och verksamhetsmässsigt.

Teknisk sammankoppling

Att anläggningarna är tekniskt sammankopplade innebär att det ska finnas ett tydligt samband mellan dammens avbördande och/eller kontrollerande funktion och vattenverksamheten för produktion av vattenkraftsel. Det tekniska sambandet anses ha upphört om dammen inte längre kan nyttjas för produktion av vattenkraftsel, t.ex. om det inte längre finns något vattenkraftverk som påverkas av hur dammen regleras.

Miljömässigt samband

Att det finns ett miljömässigt samband innebär att det ska finnas en koppling ur ett miljöperspektiv mellan en verksamhet för produktion av vattenkraftsel och dammen. Dammen ska användas för att reglera vattenståndet och vattnet ska ledas så att det nyttjas för produktion av vattenkraftsel. Även dammar som har en återreglerande funktion kan uppfylla kriteriet om miljömässigt samband.

Verksamhetsmässigt samband

Ett verksamhetsmässigt samband föreligger om verksamhetsutövaren har rådighet över både dammen och kraftverket som dammen är tekniskt och miljömässigt sammankopplad med. Med rådighet menas förfoganderätt över det vattenområde där verksamheten ska bedrivas. Rådighet har man genom ägandet av fastigheten eller genom nyttjanderättsavtal (t.ex. servitut) med den som äger fastigheten.

Ett verksamhetsmässigt samband kan även anses föreligga om en damm som används för vattenkraft ägs av en verksamhetsutövare som inte äger något eget vattenkraftverk, men som genom skriftliga avtal har åtagit sig att reglera dammen på ett visst sätt till nytta för ett eller flera kraftverk (t.ex. vattenregleringsföretag).


Finansiering för tillhörande dammar

Dammar som klassas som tillhörande ska inte anmälas separat till Fonden, utan hanteras tillsammans med den vattenverksamhet som de tillhör. Uppgifter om tillhörande dammar lämnas efter att vattenverksamheten anmälts och har blivit antagen till Fonden.

Visa hela rutan

Fick du svar på din fråga?