close

Kriterier för att bli antagen till Fonden

För att kunna bli antagen och erhålla finansiering från Fonden måste dels du som verksamhetsutövare följa de regler och krav som anges i Allmänna villkor, och dels måste din anläggning:

  • Bedriva vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel i Sverige vid tidpunkten då anmälan till den nationella planen var öppen (första halvåret 2019);
  • Vara anmäld till och följa den nationella planen för moderna miljövillkor (NAP);
  • Vara anmäld till Vattenkraftens Miljöfond

Med ”vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel” avses en vattenverksamhet som innebär vattenreglering, vattenbortledning, vattenöverledning eller annan påverkan på vattnets flöde, samt att verksamheten är avsedd för produktion av el genom omvandling av energin i strömmande vatten, eller att det kan påvisas att verksamheten när den påbörjades var avsedd för sådan produktion.

Avsedd för produktion av vattenkraftsel?

När vattenverksamheten påbörjades ska den ha varit avsedd att utgöra ett led i produktion av vattenkraftsel.

Detta innebär att syftet med anläggningen, då den byggdes eller utformades, ska ha varit att dämma upp för att samla vatten, så att det kan ledas till en anläggning som tar till vara på kraften i ett det strömmande vattnet för att producera el. Som exempel anges att om en dämning när den påbörjades inte var avsedd för elproduktion, så ska den pågående dämningen inte anses vara en vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel. Detta gäller även om dämningen vid någon tidpunkt efter dess tillkomst har haft – men inte längre har – en sådan funktion.

Visa hela rutan

Regler för dammar

Om din anläggning är en damm kan den antingen bli antagen till Fonden som en tillhörande damm eller som en fristående damm.

Tillhörande damm

En tillhörande damm är en damm som är en del av en vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel. Vattenverksamheten som dammen är en del av måste uppfylla de grundläggande förutsättningarna för finansiering. För att en damm ska vara tillhörande måste den uppfylla de tre kriterier som ges i andra stycket av Miljöbalkens 11 kapitel 6 §, vilket innebär att dammen måste vara sammankopplat med vattenkraftverket tekniskt, miljömässigt och verksamhetsmässigt. Exempel på underlag som kan krävas för att påvisa att dammen är en del av vattenverksamheten är befintliga tillstånd (inkl ändrings- eller påbyggnadstillstånd), nutida och historiska kartor och servitut. Mer information om tillhörande dammar finns här.

Så anmäler du en tillhörande damm: En tillhörande damm ska inte anmälas separat till Fonden, utan uppgifter om dammen lämnas efter att vattenverksamheten som dammen tillhör har blivit antagen till Fonden.

Fristående damm

En fristående damm är en damm som inte är en del av en annan vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel, utan som anmäls som en separat vattenverksamhet. En sådan damm måste uppfylla de grundläggande kraven för finansiering och vara en sådan anläggning som beskrivs i första stycket av Miljöbalkens 11 kapitel 6 §. Detta innebär att en fristående damm vid tidpunkten för anmälan till NAP ska ha använts för produktion av vattenkraftsel i Sverige eller vara ursprungligen inrättad för detta syfte, samt att dammen ska vara anmäld till NAP.

Så anmäler du en fristående damm: En fristående damm anmäls genom anmälningsformuläret. Var noga med att ange anläggningstyp ”Damm”. Tänk på att du behöver ha ett beslut från Länsstyrelsen som visar på att dammen är antagen till NAP och att du behöver bevisa att dammen används för eller ursprungligen inrättades för produktion av vattenkraftsel.

Miljöbalken, 11 kapitlet

6 §   Med vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel avses i detta kapitel en vattenverksamhet som innebär vattenreglering, vattenbortledning, vattenöverledning eller annan påverkan på vattnets flöde och
1. är avsedd för produktion av el genom omvandling av energin i strömmande vatten, eller
2. när verksamheten påbörjades, var avsedd för sådan produktion.

Verksamheter enligt första stycket ska anses utgöra en och samma verksamhet om de bedrivs med vattenanläggningar som direkt eller genom andra vattenanläggningar är tekniskt sammankopplade med varandra och har ett miljö- och verksamhetsmässigt samband. Lag (2018:1407).

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808

Fick du svar på din fråga?