close

Pressmeddelande: Nya anmälningar till Vattenkraftens Miljöfond pausas tills vidare

12 april, 2024

Vattenkraftens Miljöfond startades som ett initiativ från energibranschen för att finansiera miljöåtgärder för att Sveriges vattenkraftverk ska leva upp till moderna miljövillkor.  Nuvarande lagstiftning och myndigheternas tillämpning av denna riskerar balansen mellan miljönytta och tillgång till el från vattenkraften. Nu har ägarna till Vattenkraftens Miljöfond beslutat att från 1 maj 2024 pausa möjligheten att inkomma med nya anmälningar till fonden för att göra en översyn av villkoren för fonden.

Vattenkraftens Miljöfond ägs av nio svenska energibolag: Vattenfall, Fortum, Uniper, Statkraft, Skellefteå kraft, Jämtkraft, Holmen Energi, Tekniska verken och Mälarenergi.

I Sverige har ett omfattande arbete påbörjats med att ompröva den svenska vattenkraftens miljövillkor. Omprövningarna kommer att pågå under kommande decennier och följer den nationella planen som syftar till att Sverige både ska leva upp till moderna miljövillkor för vattenkraften och samtidigt värna vattenkraftens bidrag till en trygg och fossilfri elförsörjning.

Idag finns en möjlighet för verksamhetsutövare som ska genomföra miljöåtgärder inom den nationella planen att ansöka om finansiering från Vattenkraftens Miljöfond. Fonden ägs av de nio största vattenkraftägarna i Sverige som totalt har avsatt 10 miljarder kronor till fonden. Det gör Vattenkraftens Miljöfond till den största satsningen på miljön i svenska reglerade vatten någonsin. Men nu stängs tillfälligt möjligheten att anmäla nya anläggningar till fonden från och med den 1 maj 2024 och tills vidare.

– Det råder stor osäkerhet idag om de förutsättningar som utgjorde grunden för fonden när den bildades. Därför väljer vi att införa en paus för nya anmälningar till fonden samtidigt som vi ser över villkoren, säger Johan Dasht, vd på Vattenfall Vattenkraft AB och ordförande i Vattenkraftens Miljöfond.

Fondens ägare kommer att genomföra en större översyn av de allmänna villkoren som en följd av att de prognosticerade kostnaderna för miljöåtgärder har ökat kraftigt jämfört med när fonden bildades. Idag saknas det förutsättningar att genomföra omprövningar av miljövillkor i svensk vattenkraft enligt de utgångspunkter som fonden en gång baserades på. Dit hör att omprövningarna av vattenkraften skulle göras effektivt och att utfallet skulle innebära att maximalt 1,5 TWh elproduktion försvinner.

I höstas konstaterade en myndighetsrapport från Svenska kraftnät att omprövningen, som den är utformad idag, riskerar att få en oacceptabel påverkan på elsystemet. Därför arbetar regeringen just nu med att ta fram förslag som ska säkerställa att miljöprövningarnas påverkan på vattenkraften blir acceptabel ur ett elsystemperspektiv.   

– Inom vattenkraftbranschen hyser vi stora förhoppningar om att regeringen inom kort ska presentera förslag på förändringar som tydligt begränsar de negativa konsekvenserna för elsystemet som vi idag ser kopplat till miljöprövningarna av vattenkraften. Det är av största vikt att det kommer ett regelverk med tydlig styrning. Pausen för nya anmälningar till fonden är kopplad till dagens förutsättningar, som är ohållbara för fondens verksamhet. För att trygga fondlösningen behöver den anpassas till de förutsättningar som ska gälla framöver, säger Johan Dasht.

Målsättningen är att översynen av villkoren ska genomföras skyndsamt. Syftet med översynen är att ansvarsfullt värna fondens långsiktiga förutsättningar att finansiera miljöåtgärder i svensk vattenkraft.

– Vi vill vara tydliga med att Vattenkraftens Miljöfond fortsätter arbetet med redan pågående projekt även under pausen för nya anmälningar, säger Anna Jivén, vd på Vattenkraftens Miljöfond. Vi hoppas förstås att fondens arbete ska kunna återupptas fullt ut så fort som möjligt, men har i rådande läge stor förståelse för ägarnas beslut att se över villkoren.

Idag publicerades en debattartikel av ägarna till Vattenkraftens Miljöfond, se länk.

Styrelsen för Vattenkraftens Miljöfond
Johan Dasht, Ordförande Vattenkraftens Miljöfond, VD Vattenfall Vattenkraft AB
Sara Sandberg, Director Environment, Fortum Sverige AB
Bengt Blomqvist, Senior advisor, Sydkraft Hydropower AB
Jakob Norström, VD, Statkraft Sverige AB
Susanne Öhrvall, Affärsenhetschef Vattenkraft, Skellefteå Kraftaktiebolag
Susann Handler, Projektledare miljö och utveckling, Jämtkraft AB
Rikard Nilsson, Teknisk chef, Holmen AB
Klas Gustavsson, Tf VD, Tekniska Verken i Linköping AB (publ)
Lisa Granström, Strategichef affärsområde Värme, Mälarenergi AB

Vid frågor kontakta Magnus Kryssare, Pressekreterare, Vattenfall
Telefon 0767-69 56 07. E-post: magnus.kryssare@vattenfall.com