close

Omprövningsorganets beslut i ärende 2022/01

6 april, 2022

Om du som verksamhetsutövare inte är nöjd med Fondens bedömning av ditt projekt kan du överklaga beslutet till Fondens fristående omprövningsorgan. Omprövningsorganet består av utomstående, oberoende jurister med domarerfarenhet och lämnar utlåtande i frågor där oenighet uppstått mellan en verksamhetsutövare och Fonden avseende beslut från den sistnämnda.

Omprövningsorganet har nu haft sitt första skarpa ärende där en verksamhetsutövare som fått avslag på sin anmälan till Vattenkraftens Miljöfond begärde att få beslutet omprövat. Verksamheten som ärendet gäller är en regleringsdamm som inte längre används för produktion av vattenkraftsel och där Fonden bedömt att verksamhetsutövaren inte kunnat visa att den ursprungligen inrättades för sådan produktion, och därmed inte uppfyller de grundläggande förutsättningarna för finansiering.

Omprövningsorganet har inom ärendet bedömt dels vilken betydelse det har att en verksamhetsutövare omfattas av den nationella planen och vilken bäring detta har på rätten till ersättning från Fonden, dels hur begreppet ”vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel” ska tolkas. Såväl verksamhetsutövare som Fonden har fått inkomma med yttranden i ärendet.

Den 28 mars meddelade Omprövningsorganet sitt beslut, i vilket de bedömer att det inte finns skäl för att ändra Fondens beslut om avslag. Detta då Omprövningsorganet gör samma bedömning som Fonden; att verksamhetsutövaren inte uppfyller de grundläggande villkoren för finansiering enligt Fondens Allmänna villkor 1.2 (a).

Omprövningsorganet utlåtande i sin helhet, liksom mer information om hur Omprövningsorganet fungerar, finns att läsa här.