close

Nu genomförs de första miljöåtgärderna inom NAP:en!

26 juni, 2024

Till dags dato har ett 20-tal projekt i nationella planen fått domar som vunnit laga kraft. När en dom vunnit laga kraft kan verksamhetsutövarna börja planera samt genomföra de miljöåtgärder som fastställts i domen. Fondens projektledare har varit ute på besök för att se de NAP-projekt som blir först ut i att påbörja genomförandet.

Samtidigt som högsommarvärmen spred sig över landet i maj var Fonden på besök hos några av de projekt som fått lagakraftvunnen dom i Stångån, ett biflöde till Ljungan. John Forsell är ägare till tre av anläggningarna i Stångån som samtliga nu ska avvecklas för att återskapa passerbarhet i vattendraget. John berättar att det var helhetsbilden som gjorde att man valde att ansöka om avveckling av verksamheterna istället för fortsatt drift, och nu är arbetet med att planera för upphandling av entreprenörer i genomförandet i full gång.

En av kraftstationerna i Stångån som kommer att avvecklas för att återskapa fria vandringsvägar i Stångån.

I juni månad har även det första projektet i södra Sverige påbörjat genomförandet. Här ska ett kraftverk, beläget i ett biflöde till Rönne å, som sedan tidigare är tagit ur drift avvecklas. Dammen är avsänkt och arbetet med rivning av den gamla kraftverksdammen och återskapande av åfåran är igång. Om allt går enligt plan kommer arbetet vara klart innan sommarsemestrarna.

I Rönne å pågår utrivningen av anläggning där elproduktionen sedan tidigare lagts ned.

”Vi gläder oss åt att få följa verksamhetsutövarna in i genomförandeskedet då miljöåtgärder faktiskt kommer på plats, så att det blir en bättre miljö i vattendragen”, berättar Anna som är VD på Fonden.