close

Arbetet med att miljöanpassa svensk vattenkraft fortgår

8 maj, 2023

Trots att tidplanen för NAP förskjutits med ett år fortgår arbetet med att miljöanpassa den svenska vattenkraften. För de verksamheter som lämnade in sina ansökningar till mark- och miljödomstolarna under 2022 pågår domstolsprocessen för de flesta, med skriftväxlingar och huvudförhandlingar. De första domarna har meddelats, och vissa verksamhetsutövare har redan börjat planera genomförandet av de miljöåtgärder som fastställts av domstolen.

De verksamheter som ännu inte lämnat in sin ansökan till domstol arbetar vidare med att ta fram underlag till sin ansökningar. I detta ingår ofta undersökningar och insamling av data i fält. I slutet av april deltog Fonden när det utfördes kompletterande inmätningar vid några av anläggningarna i prövningsgruppen Nyköpingsån. Med hjälp av mätutrustning som går på vattenytan mäts botten in. Detta ger kännedom om platsspecifika förutsättningar, så att man kan bedöma vilka miljöanpassningar som kan vara aktuella.

Inmätning vid en vattenkraftsanläggning i Nyköpingsån med mätutrustning som fjärrstyrs från land.

Även om våren är på frammarsch på många håll ligger det fortfarande snö i landets norra delar. Detta fick Fondens projektledare erfara i samband med platsbesök längs Delångersån i Gävleborgs län, där skidor var det lämpligaste färdmedlet för att ta sig ut till Tvärforsens många och delvis avlägsna regleringsdammar. Tvärforsen och övriga anläggningar i Delångersån ska lämna in sina ansökningar till mark- och miljödomstolen först i februari 2026, men många verksamhetsutövare i prövningsgruppen har redan anmält sig till Fonden och påbörjat förberedelser och utredningar inför domstolsprövningen.

Platsbesök vid regleringsdammen Hångstaörn i Delångersån. I regel brukas skoter för att ta sig ut till dammen, men den här dagen guidades Fonden per skidor av verksamhetsutövaren Downing Hydro.

Fonden har i april månad även deltagit på Svensk Vattenkraftsförenings (SVAF) årsmöte i Hallsberg, samt vid årsmötet i den västsvenska grenen av föreningen. Utöver detta har ett gemensamt projekt med representanter från SVAF inletts med en heldags workshop på Fondens kontor. Tanken med projektet är att arbeta fram verktyg och stöd som kan underlätta för verksamhetsutövarna i kontakten med Fonden likväl som i NAP-processen överlag.